Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Hôm nay: 348
Hôm qua: 340
Trong tuần: 348
Trong tháng: 7508
Tất cả: 959771
Văn hóa
Vĩnh Long bảo tồn di tích danh nhân gắn với phát triển du lịch

Vĩnh Long được mệnh danh là vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của nhiều danh nhân, anh hùng dân tộc nổi tiếng trong nước và thế giới, như: cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, cố Giáo sư - Viện sỹ Trần Đại Nghĩa… Đây được xem là một trong những tiềm năng, thế mạnh để khai thác phát triển loại hình du lịch đặc trưng sông nước miệt vườn gắn với tìm hiểu giá trị các di tích danh nhân trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian qua, Ban Quản lý Di tích tỉnh luôn quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chú trọng tu bổ, tôn tạo các di tích, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp các điểm di tích, phối hợp với các đơn vị liên quan trùng tu, phục dựng, nâng cấp cho trên 30 lượt di tích lịch sử văn hóa lịch sử cấp tỉnh và 11 di tích cấp quốc gia, với số tiền trên hàng chục tỷ đồng. Riêng trong năm 2017, từ ngân sách tỉnh, tiếp tục đầu tư trên 5 tỷ đồng trùng tu, tu bổ 7 di tích xếp hạng đã xuống cấp… Bên cạnh đó, hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dâng hương… nhân kỷ niệm ngày sinh, ngày giỗ các danh nhân tại các điểm di tích danh nhân để tri ân, tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái, vui chơi, giải trí… góp phần giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử di tích, phục vụ du lịch và các sự kiện lễ hội khác nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Cũng trong năm 2017, Ban Quản lý Di tích tỉnh hoàn thành hồ sơ xếp hạng thêm 04 di tích cấp tỉnh; khảo sát, đề nghị xếp hạng 03 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hoàn thành hồ sơ văn hóa phi vật thể lễ hội Lăng ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nâng tổng số đến nay, trên địa bàn tỉnh có 11 di tích cấp quốc gia và 44 di tích cấp tỉnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2017, các di tích và phòng truyền thống trên địa bàn tỉnh đón trên 320.000 lượt khách tham quan. Trong đó, Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đón trên 70.900 lượt, Khu Tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đón trên 88.000 lượt và Khu lưu niệm Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đón trên 50.700 lượt. Nhìn chung, các di tích danh nhân là điểm tham quan lý tưởng, thu hút du khách, đóng góp tích cực, hiệu quả cùng ngành du lịch tỉnh nhà trong thời gian qua (Trong năm 2017, tổng lượt khách du lịch đến Vĩnh Long khoảng 1,25 triệu lượt người, tăng gần 8%, doanh thu ướt đạt 340 tỷ đồng, tặng 13% so với năm 2016).

Đặc biệt, năm 2015, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận Khu Lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Khu Tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt Vĩnh Long là điểm du lịch tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Hiệp hội Du lịch Đồng bằng công nhận Khu Lưu niệm cố Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là điểm du lịch tiêu biểu của vùng. Như vậy, nếu khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa được công nhận, Vĩnh Long sẽ có 03 khu di tích được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đây được xem là điều kiện thuận, tác động tích cực để phát triển ngành du lịch của tỉnh. 

Được biết, hiện nay, nhiều công ty du lịch tại thị trường TP. Hồ Chí Minh rất quan tâm, khai thác, mở nhiều tour du lịch sông nước miệt vườn gắn với tiềm hiểu di tích danh nhân tại các điểm di tích: Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, khu Tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, khu lưu niệm cố Giáo sư - Viện sỹ Trần Đại Nghĩa…, như: tour du lịch tham quan, học tập ngoại khóa; tour về nguồn; chương trình du lịch sinh thái sông nước miệt vườn kết hợp tham quan các khu tưởng niệm…

Bảo tồn di tích danh nhân gắn với phát triển du lịch là công tác lâu dài, cần có sự đóng góp của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; đảm bảo các giá trị di tích được giữ gìn, bảo tồn, phát huy, khai thác phục vụ du lịch đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.  Đồng thời, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa đặc sắc của tỉnh Vĩnh Long đến du khách trong và ngoài nước theo tinh thần của Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./.

Bảo Trân

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết