Văn bản mới ban hành

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 5
Hôm nay: 337
Hôm qua: 511
Trong tuần: 1557
Trong tháng: 9336
Tất cả: 944680
Văn hóa
Vĩnh Long: Hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất diễn ra an toàn, vui tươi

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh), công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 của các cơ quan, đơn vị diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm, tạo được sự phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân.         

Trong đó, nổi bật là tổ chức lễ hội đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất (bắn pháo hoa nghệ thuật) và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, thu hút trên 12.000 lượt người xem trực tiếp tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long và hàng trăm ngàn lượt khán giả xem qua chương trình truyền hình trực tiếp, tạo không khí phấn khởi đón chào năm mới cho người dân.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức sôi nổi, phong phú, đa dạng như: Triển lãm ảnh thành tựu Kinh tế - Văn hóa - Xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2017, ảnh nghệ thuật; triển lãm ảnh lưu động chủ đề "Vĩnh Long với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968"; triển lãm chuyên đề "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử"; 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2017; Trưng bày chuyên đề "Vĩnh Long - Dấu ấn xưa"; triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước"; hội thi - Triển lãm sinh vật cảnh; hội thi "Gia đình nghệ thuật" tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2018; hội thi "Vẽ tranh thiếu nhi"; hội thi "Tiếng hát tuổi thơ"; hội Xuân Thanh niên năm 2018; giao lưu đờn ca tài tử; giải Thể dục Dưỡng sinh Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII năm 2018; giải Lân - Sư - Rồng Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII năm 2018; giải Cờ tướng (Cờ người) mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; hội thao Lăng Ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn… thu hút hàng chục ngàn người đến tham gia, xem và cổ vũ.

Cùng với đó, tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh được chuẩn bị, trang trí, tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết gây ấn tượng tốt cho du khách (từ ngày 12/02/2018 (23 tháng chạp 2017), đến 19/02/2018 (mùng 6 Tết), Vĩnh Long đón khoảng 45.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt: 25,5 tỷ đồng).

Song song đó, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian, hội thi, hội diễn, liên hoan tại các trung tâm văn hóa huyện, Trung tâm văn hóa - thể thao xã: hội thi văn hóa cổng chào, hội thi Thanh niên thanh lịch, Tiếng hát mùa xuân, liên hoan Vũ điệu mùa xuân, thể dục nhịp điệu Aerobic, giao lưu Đờn ca tài tử, hội thi Cắm hoa ngày tết, Sinh vật cảnh, Bóng đá, Bóng chuyền, Cờ tướng, Quần vợt, Cầu lông,... thu hút được đông đảo quần chúng đến tham dự và cổ vũ…/.

Bảo Trân

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối