Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Hôm nay: 201
Hôm qua: 340
Trong tuần: 201
Trong tháng: 7361
Tất cả: 959624
Đầu tư
Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ra Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/2/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, nhằm triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đạt kế hoạch đề ra (thực hiện và giải ngân đạt trên 95% kế hoạch), nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, các chủ đầu tư ngay từ những tháng đầu năm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.   Tập trung hoàn chỉnh các thủ tục khởi công và đẩy nhanh thực hiện các dự án

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn; hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ các dự án khởi công mới để triển khai thực hiện; khẩn trương thực hiện việc lập, trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chậm nhất đến ngày 31/3/2018 thực hiện hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, khởi công dự án thiết kế một bước (báo cáo kinh tế kỹ thuật); riêng đối với các dự án thiết kế 2 bước, sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán và khởi công trước ngày 30/6/2018, trường hợp đặc biệt đến ngày 31/8/2017, nếu dự án nào chưa khởi công sẽ điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự án khác ngoài ngành, lĩnh vực hoặc ngoài địa bàn;

- Chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp và khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có), chủ động giải quyết những phát sinh trong quá trình triển khai đảm bảo các dự án được triển khai liên tục.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; kịp thời khắc phục nhanh những tồn tại hạn chế; định kỳ hàng tuần họp giao ban kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện; chủ trì phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn, bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình; nhằm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đạt từ 95% kế hoạch trở lên. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án; đối với kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018: Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thanh toán đến quý II năm 2018 (nếu có); lập hồ sơ thẩm tra, quyết toán, tất toán công trình hoàn thành; chỉ đạo rà soát, thực hiện hoàn tạm ứng ngân sách đối với các khoản tạm ứng đã đến hạn nhưng chưa thực hiện hoàn tạm ứng theo quy định; thực hiện phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp đối với từng dự án; kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, người đứng đầu được giao nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai các dự án chậm, không đạt kế hoạch; thực hiện cam kết thời gian khởi công đối vối các dự án khởi công mới làm cơ sở theo dõi đôn đốc thực hiện.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.

- Các đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, thực hiện không hết trách nhiệm làm chậm tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, trong lựa chọn nhà thầu và thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, địa phương, chủ đầu tư trong kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn. Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn, đặc biệt quan tâm đối với các dự án chậm trễ tiến độ, giải ngân thấp.

- Các Sở xây dựng chuyên ngành: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế dự toán, giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

- Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích; chất lượng và hiệu quả các công trình; tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ theo quy định của pháp luật; công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện gây chậm trễ trong việc tổ chức thực hiện, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị này./.

Lê Hiệp (05/CT-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết