Văn bản mới ban hành

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 3
Hôm nay: 322
Hôm qua: 511
Trong tuần: 1542
Trong tháng: 9321
Tất cả: 944665
Kinh tế tập thể
Triển khai Kế hoạch hỗ trợ nguồn nhân lực và hỗ trợ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã, tổ hợp tác

Ngày 02/3/2018, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai Kế hoạch hỗ trợ nguồn nhân lực và hỗ trợ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và tổ hợp tác (THT) tham gia thực hiện Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020".

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể là nhằm tăng cường cán bộ chuyên môn về kinh tế hợp tác của Chi cục Phát triển nông thôn, cán bộ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất tham gia thực hiện Quyết định 445/QĐ-TTg nhằm nâng cao kỹ năng quản lý điều hành và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp và Ban quản lý THT; đưa cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán về làm việc có thời hạn tại 10 HTX nông nghiệp nhằm hỗ trợ, nâng cao nghiệp vụ kế toán; hỗ trợ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng (nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp, xưởng sơ chế, chế biến) cho 7 HTX tham gia thực hiện Quyết định 445/QĐ-TTg theo Quyết định 2261/QĐ-TTg, Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX trong các lĩnh vực lúa gạo, trái cây.

Hỗ trợ về nguồn nhân lực:

- Thành lập tổ tư vấn về kinh tế hợp tác gồm 06 cán bộ, hỗ trợ tư vấn cho 16 HTX nông nghiệp và 01 THT sản xuất (Nội dung tư vấn: Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi phù hợp với năng lực sản xuất của HTX và nhu cầu thị trường; liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; xúc tiến thương mại…);

- Tăng cường cán bộ hỗ trợ kỹ thuật sản xuất gồm 17 cán bộ (tăng cường cán bộ của các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ quy trình kỹ thuật sản xuất theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn Vietgap, Hgap;

- Hỗ trợ 01 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế - tài chính - kế toán đến làm việc có thời hạn tại 10 HTX (Xoài xiêm núm Quới An, Cam sành Hiếu Trung, Bưởi 5 roi Mỹ Hòa, Nông nghiệp Hậu Thành, Nông nghiệp Hồi Tường, Chôm chôm Bình Hòa Phước, Lúa giống Tân An Luông, Dịch vụ nông nghiệp Tín Thành, Nông nghiệp Tân Tiến, Cam sành Khánh Nhân);

- Hình thức hỗ trợ: Mỗi HTX hỗ trợ 01 người với mức lương bình quân khoảng 2,9 triệu đồng/tháng, trong 12 tháng.

Hỗ trợ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng:

Tổng kinh phí hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng năm 2018 là 1.200 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 1.200 triệu đồng, HTX đối ứng 300 triệu đồng), gồm hỗ trợ về nhà kho; cửa hàng vật tư nông nghiệp; xưởng sơ chế, chế biến.

Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Đối với Chi cục Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch. Các dự án điều chỉnh theo thời điểm giá thị trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động hỗ trợ của Tổ Tư vấn về kinh tế hợp tác cũng như 17 cán bộ kỹ thuật được tăng cường;

- Đối với cán bộ tư vấn về kinh tế hợp tác: Hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp; phối hợp Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện có của HTX (nguồn vốn, nhân lực, quy mô sản xuất); phân tích các điểm mạnh, yếu và tiềm năng phát triển của HTX, THT (thị trường tiêu thụ, tình hình liên kết, lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh…); xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi phù hợp với năng lực sản xuất của HTX, THT và nhu cầu thị trường;

- Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã: phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch này;

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai nội dung kế hoạch và tạo điều kiện cho cán bộ được tăng cường hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Đối với cán bộ kỹ thuật: Chịu trách nhiệm tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn; hỗ trợ tập huấn quy trình kỹ thuật theo hướng đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn Vietgap, GlobalGap./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối