Văn bản mới ban hành

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 25
Hôm nay: 450
Hôm qua: 495
Trong tuần: 2720
Trong tháng: 6752
Tất cả: 942096
Kinh tế
Tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017 – 2018

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, trong quý I, nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy những thuận lợi về tiềm năng sẵn có và kinh nghiệm trong sản xuất để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế của nông sản hàng hóa. Phong trào đưa cây màu xuống ruộng vẫn đang tiếp tục phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người sản xuất.

Kết thúc gieo trồng vụ lúa đông xuân 2017 – 2018 với diện tích 56.109 ha, giảm 4,88% và đã thu hoạch được 44.474 ha với năng suất ước đạt 6,26 tấn/ha; ước cả vụ năng suất đạt 6,14 tấn/ha, tăng 2,23%; sản lượng 344 ngàn tấn, giảm 2,75% với cùng vụ năm trước. Lúa hè thu, đến ngày 15/3/2018 toàn tỉnh đã xuống giống được 12.123 ha.

Đến ngày 15/3/2018 toàn tỉnh đã kết thúc thời vụ gieo trồng cây màu vụ đông xuân 2017 - 2018 với diện tích 22.394 ha, tăng 2,77% so với cùng vụ năm trước; trong đó diện tích màu xuống ruộng chiếm 51,2% và giảm 13,7%. Diện tích màu tăng chủ yếu ở các loại cây: Khoai lang tăng 3,64%; bắp tăng 3,98%; rau các loại tăng 3,72%, trong đó nấm rơm tăng 39,9%…

Toàn tỉnh hiện có 3.695,5 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng và 7.049,5 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác; các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên các vườn cây vẫn tiếp tục phát triển. Ước sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong quý đạt 177 ngàn tấn, tăng 4,62% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi luôn ở mức thấp và có xu hướng tiếp tục giảm nên người nuôi bị lỗ nặng; giá bò hơi và gà thả vườn luôn ổn định ở mức cao, tiêu thụ thuận lợi, nhiều chương trình, dự án được đầu tư, phát triển chăn nuôi với quy mô lớn, đảm bảo vệ sinh thú y, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Tại thời điểm 01/01/2018, đàn heo của tỉnh có 359,86 ngàn con, giảm 4,49%;  đàn gà 4,75 triệu con, tăng 3,93%; đàn vịt 2,91 triệu con, tăng 4,71% so với thời điểm 01/01/2017.

Giá cá tra nguyên liệu trong quý dao động ở mức 28.500 - 30.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ; người nuôi cá có lợi nhuận khá cao. Toàn tỉnh hiện có 455 ha mặt nước sử dụng nuôi cá tra thâm canh, trong đó diện tích đang thả nuôi 242,6 ha tăng 22 ha so cùng kỳ.

Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè trong quý dao động ở mức 33.000 - 36.000 đồng/kg, tăng 6.000 - 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước; người nuôi cá có lợi nhuận khá cao. Toàn tỉnh hiện có 1.349 lồng bè nuôi cá, trong đó hiện đang thả nuôi 873 chiếc, giảm 7,8% hay giảm 74 chiếc so cùng kỳ; với tổng thể tích đang nuôi 186.841 m3 giảm 12,9% hay giảm 27.625 m3 so với cùng kỳ năm trước.

Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong quý đạt 28.313 tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ; trong đó, thủy sản nuôi trồng 26.988 tấn, tăng 15,2%; riêng cá tra nuôi thâm canh đạt 13.236 tấn, tăng 18,26%./.

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối