Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 12
Hôm nay: 471
Hôm qua: 307
Trong tuần: 1076
Trong tháng: 6518
Tất cả: 912897
Kế hoạch
Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm: Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh; nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ đối tượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở mức 1 (Hệ sinh thái mới hình thành) và đến năm 2025 cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đạt ở mức 2 (Hệ sinh thái cơ bản).

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra 5 nội dung cần thực hiện, gồm:

- Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nâng cao nhận thức, kiến thức và đam mê của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo nguồn ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ sáng tạo mang tính thực tiễn và thương mại hóa cao; khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát huy những lợi thế của tỉnh như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, du lịch, ...; hình thành các chủ thể hỗ trợ cho thị trường khoa học và công nghệ vận hành hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối cung - cầu công nghệ; gắn liền với 3 nhiệm vụ: Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng, phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long, thiết lập kênh thông tin thu thập nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trong tỉnh.

- Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách: Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kiến tạo môi trường có thể thu hút, khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ cho khởi nghiệp; nâng cao tính thực thi của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện chính sách hỗ trợ tái khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh doanh mới; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý khởi nghiệp, các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; gắn liền với 4 nhiệm vụ: Triển khai các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò của các hội, hiệp hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động của các tổ chức có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; thành lập, thu hút, đa dạng hóa hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo.

- Phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp: Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ cho phát triển khởi nghiệp sáng tạo (Không gian làm việc chung, không gian sáng tạo,...); hình thành các khu dịch vụ tập trung để hỗ trợ, tư vấn cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; gắn liền với 2 nhiệm vụ: Hình thành và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hình thành và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo, tư vấn: Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện; huấn luyện, đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên say mê khởi nghiệp. Gắn liền với 2 nhiệm vụ: Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ đào tạo khởi nghiệp; khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy về khởi nghiệp; liên kết với các bộ, ngành Trung ương có chức năng đào tạo kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tổ chức các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Mở rộng liên kết và hợp tác về hoạt động khởi nghiệp: Mở rộng hợp tác, liên kết nâng cao năng lực, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; phát triển mô hình hợp tác; cơ quan quản lý nhà nước - trường học - doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; gắn liền với 2 nhiệm vụ: Phát triển các chương trình liên kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các tỉnh đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp để học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung Kế hoạch này./.

Lê Hiệp (673/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối