Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 8
Hôm nay: 361
Hôm qua: 340
Trong tuần: 361
Trong tháng: 7521
Tất cả: 959784
Kinh tế tập thể
Bình Tân tổng kết kinh tế tập thể năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Ngày 24/4/2108, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tết tập thể huyện Bình Tân tổ chức tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

Đến cuối năm 2017, huyện có 15 hợp tác xã (trong đó có 02 Quỹ tín dụng nhân dân; 09 hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 01 xây dựng và 03 lĩnh vực giao thông vận tải), với 2.010 thành viên, trong đó có 1.941 cá nhân, 68 hộ gia đình, 01 pháp nhân (gồm thành viên xác lập và thành viên sáng lập tham gia); vốn điều lệ 24.010,4 triệu đồng, tổng doanh thu năm 2017 là 26.218 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 2.347 triệu đồng. Hội đồng quản trị có 45 người, kiểm soát viên 19 người; tổng số lao động 331 người, quy mô hoạt động là 182 ha.

Qua một năm hoạt động, được đánh giá xếp loại như sau: 11 hợp tác xã đang hoạt động (trong đó giỏi: 03, gồm Quỹ tín dụng nhân dân Bình Tân, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Lược, hợp tác xã giao thông vận tải Thành Lợi) đạt 27,28%; khá 02 hợp tác xã (hợp tác xã xây dựng và hợp tác xã vận tải thủy Tân Tiến) đạt 18,18%; trung bình 06 hợp tác xã, đạt 54,54%, không có hợp tác xã yếu kém. Các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi đạt 76% so với kế hoạch.

Đối với tổ hợp tác sản xuất, toàn huyện hiện có 234 tổ (trong đó trong lĩnh vực nông nghiệp là 201 tổ, với tổng diện tích là 6452,4 ha, tổng số có 9.733 thành viên, với nhiều loại hình như lúa thương phẩm, lúa màu, màu, thủy sản, cây ăn trái, chăn nuôi; lĩnh vực phi nông nghiệp là 33 tổ, gồm tổ may gia công, đan, lát và dịch vụ lao động, tổng số thành viên tham gia là 336 người). Được đánh giá xếp loại như sau: khá giỏi: 51 tổ, đạt 21,79%; trung bình 41 tổ, đạt 17,52%; không có tổ yếu kém và còn 142 tổ, chiếm 60,69% không đánh giá xếp loại.

Đối với tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đạt được kết quả như sau:

-  Chính sách đất đai: Hỗ trợ các hợp tác xã mượ­n 140m­­­2 đất công để làm trụ sở (hợp tác xã khoai lang Tân thành, rau củ quả Tân Bình, nông nghiệp dịch vụ Thành Đông);

-  Chính sách đào tạo: Đã mở 06 lớp tập huấn, có 375 lượt học viên, với kinh phí 23 triệu đồng;

-  Chính sách tín dụng: Các hợp tác xã được tiếp cận các nguồn vốn vay với tổng vốn 5.045 triệu đồng;

-  Chính sách thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác: Hỗ trợ thành lập mới 02 hợp tác xã với số tiền là 54 triệu đồng.

Qua Hội nghị, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Bình Tân đã rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể như sau:

Một là, yếu tố con người là quan trọng nhất, nơi nào có hợp tác xã, tổ hợp tác mà cán bộ có kiến thức quản lý, năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì nơi đó hoạt động có hiệu quả.

Hai là, đối với các đơn vị kinh tế tập thể, khi thành lập mới phải thực hiện tốt công tác vận động, giải thích cho nông dân hiễu rõ khi tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác trên tinh thần tự nguyện, phải góp vốn điều lệ để hoạt động sản xuất kinh doanh, không phải tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác để chờ hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước.

Ba là, công tác củng cố và phát triển kinh tế tập thể không chỉ là trách nhiệm của chuyên ngành mà phải có sự phối hợp, quan tâm của toàn hệ thống chính trị các cấp, có sự phấn đấu kiên trì, học hỏi nhiều hơn nữa của cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác mới có thể đứng vững trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Để kinh tế tập thể huyện Bình Tân tiếp tục phát triển, huyện đã đề ra những định hướng như sau:

-  Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, các Nghị định, Thông tư; Quyết định của Thủ tướng, các Chỉ thị, Quyết định, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tạo chuyển biến tích cực nhận thức về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể;

-  Chỉ đạo các phòng ban có liên quan nắm bắt tình hình hoạt động của kinh tế tập thể, có biển pháp tháo gỡ kịp thời, thường xuyên quan tâm giúp đỡ các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động một cách có hiệu quả;

-  Hoàn thành mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển mới các loại hình đa ngành nghề, nâng cao tốc độ tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thành viên và người lao động;

-  Nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố các hợp tác xã, tổ hợp tác yếu kém; xây dựng chiến lượt kinh doanh và định hướng phát triển phù hợp với khả năng và mục tiêu của từng hợp tác xã, xây dựng hợp tác xã gắn liền với cánh đồng lớn, chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, nâng cao chất lượng nông sản, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết