Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Hôm nay: 359
Hôm qua: 340
Trong tuần: 359
Trong tháng: 7519
Tất cả: 959782
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long với tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng

Theo báo cáo số 302-BC/TU, tổng kết thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long. Tại Hội nghị được tổ chức vào ngày 27/3/2018, tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn 23.903 tỷ đồng và nhận tài trợ 1.000 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 2018 - 2020. Bên cạnh đó, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, đã trao cam kết cho vay gần 1.805 tỷ đồng của 05 Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh cho 11 dự án, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến nông sản, y tế, phát triển chợ, nhà ở, mua sắm trang thiết bị...

Thông qua Hội nghị đã vận động tài trợ và đóng góp quỹ an sinh xã hội để chăm lo đời sống cho các hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 342 tỷ đồng.

Để thực hiện có hiệu quả những kết quả đạt được tại Hội nghị, Tỉnh ủy chỉ đạo:

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, quảng bá kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 để thu hút sự quan tâm, đồng thuận của nhân dân, của doanh nghiệp, các nhà đầu tư và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy kết quả đã đạt được, tạo động lực mới trong thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương về cơ chế đặc thù đối với những dự án tỉnh đã kiến nghị; thành lập tổ giúp việc trực tiếp tham mưu thực hiện các dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Chỉ đạo, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước với nhà đầu tư; phân công các ngành và địa phương trực tiếp tham mưu, thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục đối với từng dự án cụ thể trong 32 dự án đã trao Quyết định Chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) tại Hội nghị, trước hết tập trung các dự án đầu tư vào nông nghiệp, chế biến nông sản, du lịch để sớm đưa dự án đi vào triển khai, thực hiện hiệu quả.

- Các ngành, các cấp phải tích cực giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục cho nhà đầu tư; tiếp tục cải cách hành chính và thực hiện tốt các giải pháp để tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các chỉ số thành phần giảm điểm và thứ hạng so với năm trước; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình thu hút đầu tư, trong đó tăng cường công tác quảng bá, mời gọi, xúc tiến đầu tư các dự án lớn trên các lĩnh vực ưu tiên, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà.

- Xem xét vận dụng các chính sách cụ thể cho từng dự án và khẩn trương điều chỉnh quy hoạch để các dự án triển khai được ngay. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc để các dự án đã có chủ trương đầu tư, dự án được cấp phép đầu tư triển khai thực hiện có hiệu quả; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai do nhà đầu tư không đủ năng lực, dự án gây bức xúc trong dư luận.

- Trong những năm trước mắt không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu; dự án nhạy cảm với môi trường như: sản xuất sản phẩm hóa chất, thuộc da, nhuộm, tái chế pin và ắc quy… Lựa chọn nhà đầu tư phải hết sức thận trọng, xem xét kỹ càng và bảo đảm có cơ sở pháp lý, năng lực triển khai dự án trước khi ký kết.

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Bản đồ hành chính

Hình liên kết