Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 31
Hôm nay: 69
Hôm qua: 1274
Trong tuần: 1342
Trong tháng: 9703
Tất cả: 973556
Đầu tư
UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng đàn và hiệu quả chăn nuôi bò tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018-2020”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đàn và hiệu quả chăn nuôi bò tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018-2020".

Mục tiêu của Đề án nhằm:

- Phát triển tăng giá trị đàn bò thịt nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi bò. Đẩy mạnh phát triển giống bò thịt lai cao sản, thức ăn, nâng cao sức cạnh tranh ngành chăn nuôi bò thịt của tỉnh với các sản phẩm nhập nội; tăng thu nhập cho người chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển chăn nuôi bò theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh;

- Từng bước tổ chức các hình thức liên kết, hợp tác trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường phù hợp với điều kiện chăn nuôi bò của tỉnh; xây dựng, nhân rộng mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản với công nghệ tiên tiến;

- Chuyển đổi và nâng cao nhận thức của nông dân từ phương thức chăn nuôi truyền thống chuyển sang phương pháp chăn nuôi khoa học, giúp người nông dân ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào chăn nuôi bò đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao, khắc phục những tồn tại về giống, góp phần nâng tỉ lệ bò lai giống ngoại đến năm 2020 đạt 50% tổng đàn.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án đề xuất thực hiện 5 dự án ưu tiên phát triển, cải tạo và nâng cao chất lượng giống bò thịt, như sau:

1. Dự án "Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò cái nền theo hướng an toàn sinh học quy mô nông hộ" tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020";

2. Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2020";

3. Dự án "Hỗ trợ xây dựng mô hình trồng thâm canh các giống cỏ có năng suất, chất lượng cao phục vụ phát triển chăn nuôi bò tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2019";

4.- Dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng giống đàn bò (Gieo tinh nhân tạo bò) giai đoạn 2018-2020";

5. Dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng ATDB theo hướng VietGAP gắn với chế biến, bảo quản phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020".

Đề án đã đưa ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện, gồm:

1. Giải pháp về quy hoạch: Triển khai thực hiện theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Giải pháp về khoa học và công nghệ gồm: Giống và công tác giống; thức ăn và nuôi dưỡng; vệ sinh phòng bệnh và thú y; môi trường;

3. Giải pháp về tổ chức lại sản xuất;

4. Giải pháp về thương mại;

5. Giải pháp về chế biến, tiêu thụ;

6. Chăn nuôi theo các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn, sạch, có thương hiệu;

7. Giải pháp về tập huấn, tuyên truyền;

8. Giải pháp về chính sách;

Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến: 14 tỷ đồng. Trong đó: Vốn sự nghiệp nông nghiệp thực hiện đề án tái cơ cấu: 7,272 tỷ đồng; vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 3,6 tỷ đồng và vốn sự nghiệp chương trình giống nông nghiệp: 3,128 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2018 đến 2020.

Đề án phát triển chăn nuôi bò sau khi thực hiện xong sẽ tạo thêm việc làm cho lao động ở nông thôn, giúp cho người nông dân tăng thu nhập cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững; tận dụng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp cho chăn nuôi bò thịt, nâng cao giá trị sản xuất lúa; một số mô hình chăn nuôi bò thịt được xây dựng, công tác lai tạo giống bò được thực hiện, trồng cỏ và sử dụng rơm cho bò,… và thông qua công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật sẽ làm thay đổi và nâng cao nhận thức của người dân, từng bước chuyển đổi chăn nuôi bò thịt theo phương thức truyền thống sang chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa; bước đầu thành lập các tổ hợp tác, câu lạc bộ, nhóm liên kết chăn nuôi bò thịt làm tiền đề và từng bước hình thành chuỗi sản xuất bò thịt từ khâu sản xuất – giết mổ và phân phối sản phẩm hoặc liên kết với doanh nghiệp, tạo động lực cho người chăn nuôi mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi bò. Từ đó, ngành chăn nuôi bò thịt ở Vĩnh Long sẽ phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng doanh thu, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh và mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Đề án phát triển chăn nuôi bò sinh sản theo hướng an toàn sinh học giúp sử dụng có hiệu quả nguồn phụ phẩm trồng trọt, hạn chế đốt rơm gây ô nhiễm môi trường, giảm lượng phát thải khí nhà kính; chất lượng giống bò thịt được cải thiện, qui trình chăn nuôi tiến tiến, bò thịt tăng trọng nhanh rút ngắn thời gian nuôi dưỡng sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính; mô hình chăn nuôi bò thịt theo hướng VietGAP giúp người chăn nuôi tiếp cận kỹ thuật mới, phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường và cải thiện sức khỏe cộng đồng./.

Lê Hiệp (1033/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết