Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 46
Hôm nay: 50
Hôm qua: 73
Trong tuần: 269
Trong tháng: 1056
Tất cả: 975135
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Tăng cường thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND  ngày 24/5/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.

Theo kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2017 chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đạt 66,07 điểm (tăng 3,31 điểm), xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tiếp tục duy trì được thứ hạng cao so với năm 2016 và đứng thứ 2 trong 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, nằm trong vị trí thuộc nhóm "Tốt" của cả nước.

Tuy nhiên, qua khảo sát điều tra cho thấy doanh nghiệp cảm nhận, đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh của tỉnh vẫn còn một số mặt chưa tốt, thể hiện ở các lĩnh vực có chỉ số thành phần tụt giảm điểm số hoặc thứ hạng. Mặc dù vẫn giữ được vị trí thứ hạng ổn định so với các tỉnh thành trong cả nước nhưng so với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL thì Vĩnh Long giảm hai bậc khi đứng thứ 4 trong 13 tỉnh.

Để tiếp tục cải thiện PCI của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2018 và những năm tiếp theo cả về điểm số và thứ hạng của tất cả các chỉ số thành phần, nhất là 5 chỉ số giảm điểm (Gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh mạch; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng), tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phát triển, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư đến Vĩnh Long đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp: Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận lợi để giảm chi phí và thời gian thực hiện cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát, thay thế, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính liên quan đến khởi nghiệp, đăng ký đầu tư, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân; xây dựng cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giảm tối đa chi phí và thời gian, thủ tục cho doanh nghiệp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục, rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý (trừ các cơ quan trực thuộc Trung ương) và thủ tục hành chính đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế liên thông trong đăng ký thành lập doanh nghiệp; trao đổi thông tin về doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội; phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Xây dựng cơ chế liên thông với cơ quan quản lý về lao động; liên thông trong việc đăng ký chữ ký số cho các doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và sử dụng: Thực hiện công khai minh bạch thông tin về định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển,…trên Cổng thông tin điện tử, trang web của các sở, ngành, địa phương và bằng nhiều hình thức khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và sử dụng; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND, ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham mưu ban hành và thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành tiếp tục rà soát hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện nghiêm quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nội dung liên quan đến doanh nghiệp quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành, đề xuất kiến nghị bãi bỏ các quy định bất hợp lý, từng bước xóa bỏ phân biệt đối xử trong đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện hoàn thiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của doanh nghiệp đối với các nguồn lực đất đai, tài nguyên; đổi mới cơ chế đăng ký quyền sử dụng đất, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp….

- Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, đầu tư, mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh; cải thiện chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: dịch vụ tư vấn về pháp luật, tìm kiến đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, đào tạo,...

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: Tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận được các hồ sơ quy hoạch, địa điểm đầu tư cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án cũng như quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp: Các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư./.

Hồng Diễm (09/CT-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối