Văn bản mới ban hành

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 111
Tất cả: 899475
Tin trong nước
Thông báo lịch học và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ngày 14/06/2018, Viện đào tạo STEC có Thông báo số: 158/2018/CV-STEC vể việc thông báo lịch học và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Tiếp theo công văn số 21/2018/CV-STEC ngày 26/03/2018 về việc mời tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ hành nghề hoạt động đấu thầu;

Viện Đào tạo STEC phối hợp với Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành nghề hoạt động đấu thầu và thông báo tới Quý cơ quan về kế hoạch tổ chức học và thi cụ thể như sau:

1. Lịch học: 7h30 sáng ngày 18/08/2018 (Học 2 ngày: từ ngày 18-19/08/2018).

2. Địa điểm học: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long, 205/5 Phạm Hùng, phường 9, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long.

3. Lịch thi: 25/08/2018 (Thứ 7- theo lịch thi của Cục quản lý Đấu thầu).

4. Địa điểm thi: TP. Cần Thơ (danh sách phòng thi và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trước ngày thi 10 ngày trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn; trường hợp số lượng học viên trên 100 người thì tổ chức thi tại Thành phố Vĩnh Long).

5. Giảng viên: Chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu.

6. Chi phí:

- Học phí: 3.500.000 đồng/1 học viên (đã bao gồm VAT).

Yêu cầu: Học viên đóng học phí bằng tiền mặt tại lớp học vào ngày khai giảng hoặc chuyển khoản trước vào tài khoản của đơn vị đào tạo. Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

Thông tin chuyển khoản: Công ty cổ phần Đào tạo và Công nghệ STEC.

Tài khoản: 03301010006389.

Tại Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Cầu Giấy- Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ tên đơn vị chuyển khoản, nội dung chuyển: trả học phí bồi dưỡng hành nghề hoạt động đấu thầu.

- Lệ phí thi: Theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày thi 10 ngày Cục Quản lý Đấu thầu sẽ thông báo lệ phí thi tới thí sinh dự thi và hình thức chuyển khoản lệ phí thi trên website: (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Viện đào tạo STEC phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các đơn vị đã đăng ký học và thi làm thủ tục đóng học phí và sắp xếp thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, thi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo đúng lịch đã thông báo.

Viện đào tạo STEC trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của quý cơ quan.

Tel: (024)6 284 2799 * Fax: (024)6 284 2861 * Hotline: 0909402889 (Ms.Hà).

Website: http://www.stec.vn * Email: thuhastec@gmail.com

Anh Duy

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết