Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Hôm nay: 1607
Hôm qua: 158
Trong tuần: 2733
Trong tháng: 4496
Tất cả: 968349
Kinh tế
Tổng hợp một số nét về kinh tế Vĩnh Long tháng 7 và 7 tháng 2018

Nông nghiệp – thủy sản

Đến nay, đã thu hoạch 37.238 trong tổng số 53.915,5 ha lúa hè thu với năng suất 6,24 tấn/ha; gieo trồng 16.848 ha lúa thu đông, thấp hơn cùng kỳ 32,29% và 19.833 ha màu vụ hè thu, tăng 8,62% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 3.143 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 670 ha so với cùng kỳ; 6.705 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, tăng 2.719 ha. Các loại dịch hại bị nhiễm mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển; sản lượng cây lâu năm trong 7 tháng đạt 352 ngàn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ, trong đó trái cây các loại đạt 279 ngàn tấn, tăng 2,2%.

Giá hầu hết các sản phẩm chăn nuôi đều ổn định hoặc tăng nhẹ so với tháng trước; riêng giá heo hơi trong tháng giảm 6,1% so với tháng trước nhưng gấp 1,53 lần cùng kỳ năm trước nên chăn nuôi tiếp tục phát triển. Ước đến tháng 7/2018, đàn heo của tỉnh có 311.865 con, giảm 5,07% so cùng kỳ do giá heo hơi giảm trong thời gian dài chưa kịp tái đàn; đàn bò có 93.252 con, tăng 9,74%; đàn gia cầm có 8.185,7 ngàn con, tăng 5,02%.

Giá cá tra nguyên liệu có xu hướng giảm so tháng trước, dao động từ 26.000 - 28.000 đồng/kg và với giá này người nuôi vẫn có lợi nhuận khá. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 7 tháng đạt 77.511 tấn, tăng 1,54% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 73.285 tấn, tăng 1,63%; riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh 46.718 tấn, tăng 2,34%.

Công nghiệp – xây dựng

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 1,14% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng tăng 9,64% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 12,14%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,82%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,49%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,66%. Chỉ số tiêu thụ 7 tháng tăng 9,97% so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho tháng 7/2018 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,96% so với tháng trước và tăng 23,83% so với cùng kỳ. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/7/2018 giảm 1,27% so với cùng thời điểm năm trước.

Tổng vốn đầu tư phát triển do Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 187,7 tỷ đồng, tăng 13,93% so với tháng trước nhưng giảm 1,38% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 7 tháng 11.108,9 tỷ đồng, đạt 40,74% kế hoạch năm, tăng 5,31% so với cùng kỳ.

Thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.801 tỷ đồng, giảm 0,22% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 26.501 tỷ đồng, tăng 12,14% so với cùng kỳ. Khách lưu trú trong tháng 100 ngàn lượt, tăng 0,8% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 658 ngàn lượt, tăng 9,57% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour 10,8 ngàn lượt, tăng 2,1% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 75 ngàn lượt, tăng 12,91% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 37,5 ngàn lượt, chiếm 50% và tăng 10,75%.

Xuất khẩu tháng 7/2018 ước đạt 44,7 triệu USD, tăng 1,97% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 262 triệu USD, tăng 6,16% so với cùng kỳ. Nhập khẩu trong tháng ước đạt 15,2 triệu USD, tăng 2,45% so với tháng trước; tính chung 7 tháng đạt 109,5 triệu USD, giảm 3,61% so với cùng kỳ.

Tài chính – ngân hàng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng 3.443 tỷ đồng, đạt 59,68% dự toán năm, giảm 6,16% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 7 tháng 3.931 tỷ đồng, đạt 47,05% dự toán năm và tăng 20,2% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 1.360 tỷ đồng, đạt 37,01% dự toán năm và tăng 28,67%.

Số dư nguồn vốn huy động đến cuối tháng 7/2018 đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với số đầu năm; dư nợ cho vay 23.700 tỷ đồng, tăng 4,57% so với số đầu năm. Nợ xấu 1.450 tỷ đồng, chiếm 6,12% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 5,05 điểm phần trăm so với số đầu năm./.

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết