Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Hôm nay: 11
Hôm qua: 1274
Trong tuần: 1284
Trong tháng: 9645
Tất cả: 973498
Kinh tế tập thể
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đề ra giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long xác định phát triển kinh tế tập thể (KTTT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đòn bẩy thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển; căn cứ chủ trương của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ và thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tiếp tục đổi mới và phát triển KTTT, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch trong Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Hội; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai hoạt động phù hợp nhu cầu của từng nhóm đối tượng, tăng cường tính liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế bền vững, vận động phụ nữ tham gia các loại hình KTTT, khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phối hợp dạy nghề, truyền nghề, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập; thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay đối với ngân hàng chính sách xã hội; giám sát thực hiện hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo ở huyện Bình Tân và huyện Trà Ôn; phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1956 theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và Đề án Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ giai đoạn tiếp theo.

Nhìn chung, trong thời gian qua, KTTT đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia vào loại hình KTTT cũng gặp phải nhiều khó khăn, đó là:

- Hợp tác xã (HTX) khi thành lập chưa hội đủ các điều kiện để hoạt động (thiếu nhân sự, không huy động đủ vốn theo quy định của điều lệ, thiếu cơ sở vật chất…);

- Tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, vào HTX để được hưởng sự hỗ trợ của nhà nước, do đó thành viên HTX không thấy hết trách nhiệm, nghĩa vụ đối với HTX, phó mặc cho ban quản lý;

- Cán bộ quản lý HTX đa số xuất thân từ nông dân, trình độ học vấn, chuyên môn thấp, hoạt động bằng tâm huyết, nhiệt tình và kinh nghiệm thực tiễn, nên thiếu năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, thiếu tầm nhìn chiến lược, tìm hiểu biết, nắm bắt thị trường ít được quan tâm;

- Đa số các HTX, nhất là các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, thiếu vốn, cơ sở vật chất hạn chế, nên khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác còn nhiều hạn chế, chủ yếu tập trung vào dịch vụ truyền thống nên hiệu quả chưa cao, lợi nhuận thấp, không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của nhà nước do không có tài sản thế chấp…

Từ những hạn chế, yếu kém nêu trên, để KTTT phát triển một các bền vững, cần tập trung một số giải pháp sau:

Một là, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT các cấp cần khảo sát, phân loại, đánh giá đúng thực trạng, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các HTX;

Hai là, tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các HTX hoạt động có hiệu quả; đối với các HTX yếu kém nên giải thể hoặc hướng dẫn chuyển sang loại hình doanh nghiệp khác để hoạt động hiệu quả hơn;

Ba là, thực hiện hiệu quả các chính sách đã được ban hành nhằm hỗ trợ về kinh tế, để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho KTTT phát triển như: cần đánh giá cụ thể hiệu quả của chương trình hỗ trợ cán bộ có trình độ chuyên môn về hỗ trợ cho HTX;

Bốn là, cần có chính sách cho thuê đất ưu đãi, tạo điều kiện cho HTX mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động; ngành thuế cần tham mưu nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế cho các HTX mới thành lập, đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên các HTX thực hiện việc hạch toán, kế toán, chứng từ, hóa đơn đúng quy định;

Năm là, Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn các HTX hoạt động tuân thủ nguyên tắc của Luật HTX năm 2012; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi đối với các HTX hoạt động hiệu quả, có thương hiệu hàng hóa và có uy tín trên thị trường, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thành viên.

Thiết nghĩ, nếu chúng ta thực hiện tốt các giải pháp trên thì KTTT trên địa bàn tỉnh nhà trong những năm tiếp theo sẽ có những bước phát triển khởi sắc./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết