Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 5
Hôm nay: 1611
Hôm qua: 158
Trong tuần: 2737
Trong tháng: 4500
Tất cả: 968353
Xã hội
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long tổ chức hội nghị chuyên đề cải cách hành chính

Sáng ngày 17/8/2018, Hội nghị chuyên đề "Cải cách hành chính" đã được tổ chức tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Dự Hội nghị có ông Trương Đặng Vĩnh Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, chủ trì hội nghị; đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị Phạm Hùng, VNPT Vĩnh Long và Viettel Vĩnh Long.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm cải cách hành chính theo Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 30/10/206 của UBND tỉnh Vĩnh Long, gồm các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo kết quả đạt được về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của đơn vị như: Ban hành cơ chế, chính sách, các quy định, quy chế phối hợp có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phát triển doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm; trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính và khả năng xử lý, giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đáp ứng yêu cầu công việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai đồng bộ, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện,…

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp theo mô hình một cửa liên thông ngày càng khẳng định những ưu điểm, góp phần công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, phòng chống tiêu cực, mang lại sự hài lòng cho người dân; rút ngắn thời gian cấp giấy đăng ký doanh nghiệp xuống còn 01 ngày làm việc, giảm 02 ngày so với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Đặc biệt, từ năm 2017, Phòng Đăng ký kinh doanh đã hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính, góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp đăng ký thành lập được dễ dàng, nhanh chóng. Năm 2017, tỷ lệ đăng ký qua mạng chiếm 16,4% thì trong 6 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ này đạt 33,7%.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự có nhiều góp ý, tham luận, thảo luận xung quanh vấn đề về cải cách hành chính về: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông,… nhằm tiến đến xây dựng Trung tâm Hành chính công thông minh, hiện đại và hiệu quả.

Kết luận tại Hội nghị, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế; phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian tới. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện một số công việc như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả những nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan.

2. Tiếp tục thực hiện rà soát cải cách hành chính; cập nhật, công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được UBND giao thực hiện trong năm 2018.

3. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; việc thực hiện thủ tục hành chính đã công bố, công khai thuộc thẩm quyền giải quyết; đánh giá kết quả của một số mô hình cải cách hành chính.

4. Tiếp tục kiện kiện toàn bộ máy tổ chức; ứng dụng phần mềm quản lý công chức viên chức; nâng cao trình độ, kiến thức năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính, các quy định của pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ công chức; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho cải cách hành chính; đồng thời, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

5. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Cải cách hành chính là khâu đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ trong các cơ quan hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới và hội nhập phát triển quốc tế, bảo đảm tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho cá nhân và tổ chức./.

Lê Hiệp

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết