Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 22
Hôm nay: 1564
Hôm qua: 158
Trong tuần: 2690
Trong tháng: 4453
Tất cả: 968306
Đầu tư
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2015-2017

Trong giai đoạn 2015-2017, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư 632 dự án, với số vốn 6.371,37 tỷ đồng. Qua 3 năm thực hiện kết quả đạt được trên các lĩnh vực chủ yếu như sau:

- Về giao thông: Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hơn, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đẩy mạnh giao thương hàng hóa, phát triển nông thôn,.... Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2018 là 903 tỷ đồng; đã xây dựng mới và sửa chữa 260,523 km đường giao thông (đạt 48,29% mục tiêu giai đoạn), trong đó xây dựng mới 233,173 km và cải tạo 27,35 km.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 154 km đường Quốc lộ, 10 tuyến đường tỉnh dài 279 km, đường huyện dài 843 km, đường liên xóm dài 1,802 km, đường đô thị và chuyên dùng dài 239 km. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; có 67/94 xã có đường ô tô liên ấp (tăng 10 xã so với năm 2015), 500/772 ấp có đường ô tô (tăng 67 ấp so với năm 2015).

- Về thủy lợi: Tổng số vốn được huy động đầu tư cho thủy lợi đạt trên 1.370 tỷ đồng, thực hiện trên 1.300 công trình các loại (gồm xây dựng mới, duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản, sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái chuyên canh, cơ cấu lại ngành nông nghiệp – thủy sản, các công trình phòng chống và thích ứng với biến đổi khí hậu,...). Hệ thống thủy lợi được đầu tư theo hướng kết nối với hệ thống giao thông góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được khép kín thủy lợi chủ động tưới tiêu ước năm 2018 đạt 110.600 ha, chiếm 93% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tăng 1.100 ha so với năm 2015, thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

- Về y tế, giáo dục, đào tạo: Hệ thống cơ sở vật chất bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, thị, thành phố và trạm y tế tiếp tục được tập trung đầu tư, xây dựng; đầu tư hoàn thiện đưa vào sử dụng Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh và dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa phú; dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long, dự án trường Trung cấp y tế; dự án BVĐK huyện Mang Thít,.... Đến nay, tổng số giường bệnh trên toàn tỉnh là 2.785 giường (tính cả giường bệnh trạm y tế), tỷ lệ giường bệnh đạt 26,36 giường/vạn dân (năm 2015 đạt 24,36 giường/vạn dân).

Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập gắn với định hướng sắp xếp tinh gọn bộ máy các trường công lập trên địa bàn; cơ sở vất chất và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy trường học các cấp tiếp được được đầu tư, nhất là đề án trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh có 447 trường mầm non, phổ thông; có 215 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 49,31%, tăng 59 trường so với năm 2015.

- Về Văn hóa, thể thao, du lịch: Các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện; đến nay, toàn tỉnh có 57/109 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, chiếm tỷ lệ 52,29%; có 39 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ 35,77%; có 48/847 ấp, khóm, khu phố có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao cụm liên ấp, tỷ lệ 17% (tăng 19 cơ sở); có 48 Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp đạt chuẩn tiêu chí số 6. Toàn tỉnh hiện có 23 sân bóng đá cụm liên xã, tăng 08 cơ sở so với năm 2015.

Tỉnh Vĩnh Long được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của các Bộ, ngành trung ương nên việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2015-2017 được thuận lợi; trong đó, ưu tiên tập trung triển khai đầu tư các dự án, chương trình trọng điểm, cấp thiết nhằm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Phát Được

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết