Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 25
Hôm nay: 55
Hôm qua: 1274
Trong tuần: 1328
Trong tháng: 9689
Tất cả: 973542
Kinh tế tập thể
Những bài học kinh nghiệm và giải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Tính đến nay, toàn tỉnh có 148 hợp tác xã, 05 quỹ tín dụng nhân dân và 01 liên hiệp hợp tác xã (ngưng hoạt động). Doanh thu bình quân của HTX: 545,5 triệu  đồng, trong đó  doanh thu của HTX đối với thành viên: 396,0 triệu đồng; lãi bình quân của HTX: 132,0 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX: 42,0 triệu đồng/người/năm; tổng số thành viên của HTX: 4.300 (trong đó: số lượng thành viên mới gia nhập: 333; rút khỏi: 51); tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX: 5.955 (trong đó: số lao động đồng thời là thành viên: 4.183); tổng số cán bộ quản lý HTX là 514 cán bộ; đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 190 người, đạt 105,6% so với kế hoạch năm 2018; đạt trình độ cao đẳng, đại học là 105 người, đạt 100% so với kế hoạch năm 2018.

Để tiếp tục đưa kinh tế hợp tác xã tiếp tục phát triển, cần nghiên cứu rút ra những bàì học kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Về bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của hợp tác xã thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đề ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phù hợp.

Thứ hai, xây dựng hợp tác xã kiểu mới theo đúng Luật hợp tác xã năm 2012, có chiến lược, kế hoạch sản xuát kinh doanh đúng đắn, thực hiện đầy đủ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xử lý những vướng mắc tồn đọng, giải quyết ổn định đầu ra sản phẩm là những vấn đề căn bản đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của hợp tác xã.

Thứ ba, cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và sự phát triển cần thiết, khách quan của khu vực hợp tác xã.

Thứ tư, cần đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương, tỉnh, sơ tổng kết đánh giá về tình hình hoạt động của hợp tác xã hàng năm, qua đó rút ra những định hướng căn bản có tính chát phổ biến để chỉ đạo,cơ chế chính sách phù hợp từng giai đoạn.

Qua đó, để tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cần tâp trung những giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền phổ biến những nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012 nhằm đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhất là nhận thức đúng đắn về hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

Hai là, nâng cao vai trò Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể từ tỉnh đến huyện, xã cần tiếp tục được kiện toàn, đi vào hoạt động thực chất, định kỳ 6 tháng, năm tổ chức sơ tổng kết đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động của hợp tác xã, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

Ba là, tập trung phát triển hợp tác xã trong các xã điểm xây dựng nông thôn mới, để đảm bảo các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chú ý tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, củng cố các hợp tác xã hoạt động yếu kém.

Bốn là, cần nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác chỉ đạo xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại địa phương. Phát huy đúng mức vai trò của Liên minh Hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong phát triển hợp tác xã./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết