Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 4
Hôm nay: 316
Hôm qua: 549
Trong tuần: 1642
Trong tháng: 6330
Tất cả: 926377
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Lớp tập huấn Chương trình đào tạo cho cán bộ địa phương trên địa bàn các tỉnh phía Nam

Thực hiện công tác phổ biến thông tin liên quan đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các sở, ban, ngành, và các tổ chức có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw tổ chức lớp tập huấn "Chương trình đào tạo cho cán bộ địa phương trên địa bàn các tỉnh phía Nam" vào sáng ngày 29/10/2018.

Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw (DAVILAW EDU) chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw là đơn vị được Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (viết tắt là TAC HCM) - Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ về triển khai chương trình Đào tạo cho cán bộ địa phương địa bàn các tỉnh phía Nam thuộc dự án: Thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018.

Tham dự lớp học có 58 học viên đến từ các sở, ban, ngành và các Trường Đại học, Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh... Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung chính như:

- Phần 1: Những điểm cơ bản về xúc tiến đầu tư, lợi ích của đầu tư nước ngoài, những động lực chính của nhà đầu tư, những vấn đề nhà đầu tư quan tâm; nghệ thuật xúc tiến đầu tư, những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng chiến lược thu hút đầu tư, xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, 6 yếu tố chính của kế hoạch xúc tiến đầu tư, một số nghiệp vụ xúc tiến đầu tư chủ yếu, lựa chọn đơn vị phối hợp thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, quản lý trước, trong và sau đầu tư;

- Phần 2: Một số hình thức xúc tiến thương mại chủ yếu với các kỹ năng trong thực hiện về cung cấp thông tin, khảo sát thị trường, tổ chức đoàn đi xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ, hội thảo, quảng cáo thương mại, khuyến mãi bán hàng, kết nối doanh nghiệp,…

Bên cạnh những kiến thức, kỹ năng do giảng viên cung cấp, các học viên còn tham gia các hoạt động làm việc nhóm; đây cũng là cơ hội để các anh chị học viên chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức hiểu biết  lẫn nhau, từ đó tạo được mối quan hệ, liên kết giữa các đơn vị thông qua các anh chị học viên; góp phần hỗ trợ tốt cho các anh chị học viên trong thực hiện công tác chuyên môn.

Chương trình đào tạo được hỗ trợ 100% từ nguồn ngân sách nhà nước. Thông qua Chương trình, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu, trang bị một số kỹ năng giúp cho cán bộ địa phương vận dụng trong công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh./.

Thúy Loan

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết