Văn bản mới ban hành

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015. Đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

05/2013/NĐ-CP Nghị định số ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

68/2012/NĐ-CP Nghị định số ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 20
Hôm nay: 287
Hôm qua: 549
Trong tuần: 1613
Trong tháng: 6301
Tất cả: 926348
Kinh tế tập thể
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể năm 2018

Thực hiện Kế hoạch 08-KH/BCĐ, ngày 12/6/2018 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long trong 02 ngày (01- 02/11/2018) với sự tham gia của thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các Sở, ban ngành tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND các cấp.

Buổi tập huấn do Thạc sĩ Nguyễn Minh Tú, chuyên viên cao cấp về Hợp tác xã, nguyên Vụ Trưởng, Vụ Hợp tác xã; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cần, Trưởng Khoa phát triển nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ và Thạc sĩ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trợ giảng.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trương Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể khẳng định: Trong năm qua, bên cạnh những thành quả về kinh tế - xã hội, có sự đóng góp tích cực của thành phần kinh tế tập thể, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều lĩnh vực kinh tế tập thể điển hình tiên tiến và nhiều nhân tố mới, có sức lan tỏa trong các mặt đời sống xã hội. Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình phát triển kinh tế tập thể, bên cạnh đó còn có sự đóng góp tích cực của các cấp, các ngành đã góp phần cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Những thành tích đạt được về kinh tế tập thể trong năm qua đã thể hiện được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, với ý chí quyết tâm vươn lên và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong tỉnh, vượt qua khó khăn, góp phần đưa Vĩnh Long cùng cả nước tiếp tục phát triển, hội nhập. Những thành tích đó sẽ là động lực mạnh mẽ, giúp cho chúng ta tự tin, vững bước đi lên, giành những thắng lợi to lớn hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Năm 2019 là năm rất quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo để phát huy các thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời được giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế tập thể.

Thùy Linh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết