Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 48
Hôm nay: 66
Hôm qua: 73
Trong tuần: 285
Trong tháng: 1072
Tất cả: 975151
Xã hội
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đây là cuộc Tổng điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chu kỳ 10 năm một lần, có nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến các ngành, các cấp và người dân trong tỉnh. Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 6/11/2018 yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng điều tra tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh có trách nhiệm: Giúp UBND tỉnh và Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra chặt chẽ, chu đáo ngay từ công tác chuẩn bị cho đến tiến hành điều tra, tổng hợp số liệu và báo cáo. Tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là vào việc thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai trên trang thông tin điện tử của cuộc Tổng điều tra; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao các loại phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long và Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến ấp, khóm trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian chuẩn bị và thực hiện điều tra nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra và kê khai đúng, đầy đủ các nội dung trong phiếu điều tra.

 3. Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cung cấp thông tin, dữ liệu trong hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành đáp ứng yêu cầu lập bảng kê danh sách hộ trong Tổng điều tra.

4. Công an tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm chắc tình hình dân cư trên địa bàn, có kế hoạch đảm bảo an ninh - trật tự trước, trong và sau cuộc Tổng điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại của các đối tượng xấu theo quy định.

5. Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh.

6. Các đối tượng được điều tra theo quy định của Phương án Tổng điều tra trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và triển khai hiệu quả các nội dung của cuộc Tổng điều tra.

8. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn đúng theo nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh nhằm đạt mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Chịu trách nhiệm về sự thành công của cuộc Tổng điều tra tại địa phương;

b) Hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã lập bảng kê danh sách các hộ, không để xảy ra trùng lặp, bỏ sót các đối tượng điều tra; thực hiện tốt công tác tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có đủ điều kiện tham gia điều tra bằng hình thức phiếu điện tử (CAPI); đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn;

c) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để các đối tượng được điều tra hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

 d) Kết thúc điều tra, tổ chức kiểm tra nghiệm thu, tổng hợp nhanh và bàn giao dữ liệu về cấp trên đúng theo quy định của phương án Tổng điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì và có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 Lê Hiệp (14/CT-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối