Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 46
Hôm nay: 74
Hôm qua: 73
Trong tuần: 293
Trong tháng: 1080
Tất cả: 975159
Văn hóa
Công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long

Cũng như nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, Vĩnh Long là tỉnh có cơ cấu đa dân tộc sinh sống đan xen nhau. Trong đó, dân tộc Khmer có trên 20.000 người, chiếm 2,1%; dân tộc Hoa có 5.000 người và các dân tộc khác 216 người, chiếm 0,6% dân số toàn tỉnh.

Văn hóa các dân tộc thiểu số rất phong phú và giàu bản sắc, đã góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng trong thống nhất. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa, đồng thời, có những chủ trương, chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chấp thuận tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long (hiện nay, duy trì 02 năm tổ chức 01 lần); Quyết định số 1512/QĐ-UBND, ngày 10/7/2017 về phê duyệt Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 2332/QĐ-UBND, ngày 01/11/2017 về phê duyệt Đề án thành lập Tổ ca múa nhạc Khmer thuộc Đoàn ca múa nhạc - Trung tâm Văn hóa tỉnh,… Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 01 hồ sơ sưu tập hiện vật "Dụng cụ ăn trầu của người Khmer tỉnh Vĩnh Long"; 03 đề cương tư liệu: "Xóm nghề truyền thống tàu hủ ky, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh", "Nghề làm nhang thị xã Bình Minh" của đồng bào dân tộc Hoa và "Nghề làm cốm dẹp thị xã Bình Minh" của đồng bào dân tộc Khmer,…

Công tác tổ chức lễ hội đồng bào dân tộc thiểu số được xem là giải pháp quan trọng, để góp phần duy trì, bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2008-2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với 04 huyện, thị xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh tổ chức 08 lần Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer, Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, đa dạng, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer, như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng đồng bào Khmer; Triển lãm chuyên đề "Đồng bào Khmer Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc"; Hội thi ẩm thực truyền thống đồng bào Khmer; Triển lãm, giới thiệu sách, báo, tạp chí; Hoạt động thể thao, thi đấu như: đua ghe ngo, bóng đá; bóng chuyền; đẩy gậy; kéo co; trò chơi dân gian,… Đồng thời, hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà Ôn tổ chức lễ hội lăng ông Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (mùng 2-4 Tết âm lịch), với các hoạt động: ngày hội gói bánh tét, ẩm thực truyền thống dân tộc, biểu diễn võ thuật, thi đấu bóng chuyền và các trò chơi dân gian; lễ dâng bông, dâng rượu cúng thần linh; biểu diễn nhạc ngũ âm và các điệu múa dân gian như múa "rôbăm", múa trống "sadăm", hát "dùkê",... của đồng bào dân tộc Khmer; liên hoan múa lân nghệ thuật và hát "tùa lầu cấu" của đồng bào dân tộc Hoa,… tất cả tạo nên một không gian lễ hội rộn ràng, ấm áp, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc. Ngoài ra, giai đoạn 2008-2018, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức 06 lần Liên hoan tiếng hát Thanh niên dân tộc Khmer - Hoa tỉnh Vĩnh Long, thu hút trên 500 lượt diễn viên quần chúng đồng bào dân tộc Khmer, Hoa tham gia.

 Bên cạnh đó, đồng bào người Hoa thể hiện ý thức trong việc duy trì, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thông qua việc tổ chức lễ hội truyền thống như: họp mặt đầu xuân, lễ vía Bà, lễ Vu Lan,… Hiện nay, cộng đồng người Hoa trên địa bàn tỉnh có 24 cơ sở thờ tự, hằng năm, tại đây còn lưu giữ tổ chức các lễ hội, thu hút đông đảo người Hoa tham gia. Đồng bào Khmer cũng duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống như: Chôl Chnăm Thmây; lễ Sen Dolta, lễ Okombok,…

Công tác sưu tầm, kiểm kê, triển lãm văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số được tổ chức thường xuyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sưu tầm, kiểm kê, bảo quản trên 598 tư liệu, hiện vật, hình ảnh,… trong giai đoạn 2008-2018, về nét văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Hoa, Khmer. Đồng thời, tổ chức trưng bày, triển lãm trên 11 cuộc, về nét văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số, thu hút trên 11.000 lượt người xem. Đặc biệt, hiện nay, Bảo tàng tỉnh thành lập 01 phòng trưng bày văn hóa dân tộc của người Hoa và người Khmer, với trên 149 hình ảnh, hiện vật, tư liệu trưng bày phục vụ công chúng. Ngoài ra, từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mua, cấp ấn phẩm sách với trên 97 đầu sách (372 quyển sách) cho 04 huyện, thị xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống để phục vụ việc học tập, tra cứu, tìm hiểu văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer; trang bị 04 chiếc ghe ngo cho 04 chùa Khmer, 04 ghe tam bản, 13 bộ dàn nhạc ngũ âm và 13 bộ trống sadăm,… phục vụ cho các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần giữ gìn, phát huy, làm phong phú thêm những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, đặc trưng riêng biệt của đồng bào dân tộc Khmer cùng với nền văn hóa các dân tộc khác.

 Công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, tiếng nói, chữ viết, đào tạo nguồn nhân lực của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng được quan tâm, chú trọng. Cũng trong giai đoạn 2008-2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trên 15 lớp tập huấn bồi dưỡng nghệ thuật truyền thống (múa trống Sadăm, nghệ thuật tuồng dùkê Ba Sắc, ca múa nhạc tổng hợp dân tộc Khmer,…) cho đồng bào các dân tộc thiểu số, có trên 500 lượt học viên tham gia; Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 03 lớp ngữ văn Khmer, thu hút trên 120 học viên. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13 chùa phật giáo Nam tông Khmer (06 chùa Khmer được xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh), đây là nơi giữ gìn văn hóa truyền thống: dạy chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống,… của đồng bào dân tộc Khmer; 01 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trên 200 học sinh đồng bào dân tộc Khmer theo học và nhiều trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer, Hoa theo học,… Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 609 cán bộ người dân tộc thiểu số, 428 đảng viên, chiếm 1,176% đảng viên của tỉnh.

Khó khăn, thách thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, có nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số như: Trong quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa, các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số không tránh khỏi sự mai một; sự du nhập lối sống thực dụng, cạnh tranh của nền kinh tế thị trường cũng có tác động không nhỏ đến thuần phong mỹ tục của văn hóa truyền thồng tốt đẹp đồng bào các dân tộc thiểu số; các nghệ nhân am hiểu văn hóa truyền thống ngày càng già yếu, nhiều cụ qua đời, đó là sự thiệt thòi, mất mát vốn quý của di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc nói chung và dân tộc thiểu số nói riêng; xu hướng chung hiện nay, thanh thiếu niên người Khmer đang dần dần đi tìm kiếm việc làm ở các thành phố lớn nên lực lượng kế thừa, phát huy và tham gia các hoạt động văn hóa đặc thù của đồng bào dân tộc đang ngày càng ít đi; Nguồn kinh phí cho hoạt động văn hóa và văn hóa dân tộc thiểu số tại địa phương còn hạn chế; Việc đầu tư, sửa chữa các trang thiết bị như ghe ngo, dàn nhạc ngũ âm cho bà con Khmer thời gian qua chưa thực hiện được; Đội ngũ làm công tác sưu tầm, kiểm kê ở một số địa phương còn thiếu, trình độ không đồng đều, thiếu am hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số; Một số địa phương thiếu sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể cấp cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc nên các hoạt động chưa thật sự phong phú, đa dạng,…

   Đứng trước những khó khăn, thách thức ấy, việc khôi phục, bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số trở thành nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài. Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số một cách có hiệu quả đòi hỏi cần phải có sự phối hợp tham gia của các ngành, các cấp và toàn xã hội, quán triệt và thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung và chính sách bảo tồn văn hóa, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời, có chính sách khuyến khích các nghệ nhân trao truyền di sản văn hóa, lồng ghép cùng chính sách ưu đãi đối với nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát huy di sản văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số; Phát huy vai trò chủ thể của người dân, của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Tiếp tục thực hiện công tác sưu tầm, kiểm kê, tổ chức triển lãm, trưng bày di sản văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số,…

   Hiện nay, thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trong quá trình thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của đồng bào người Khmer và người Hoa trên địa bàn tỉnh, gồm: Các hiện vật văn hóa liên quan đến đời sống (công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, các loại nhạc cụ); Trang phục truyền thống; Văn hoá ẩm thực truyền thống; Lễ hội; Nghề thủ công truyền thống; Nghi lễ vòng đời; Nghi lễ nông nghiệp; Tri thức dân gian; Diễn xướng dân gian,… Nghiên cứu đánh giá di sản văn hóa phi vật thể: Nghề thủ công truyền thống, lễ hội đặc sắc, nghi lễ vòng đời,… để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số./.

  Bảo Trân

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối