Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 45
Hôm nay: 73
Hôm qua: 73
Trong tuần: 292
Trong tháng: 1079
Tất cả: 975158
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
13 ý tưởng và dự án đạt giải tại cuộc thi Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần I năm 2018

Nhằm phát hiện ý tưởng sáng tạo, mô hình sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu chính đáng trong thanh thiếu niên, tạo điều kiện cho các thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, biết tận dụng các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện ước mơ hoài bão của mình nhằm đưa các ý tưởng đến gần hơn với thực tiễn trong tương lai, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 13/9/2018 về tổ chức Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Cuộc thi được phát động từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2018 thu hút 34 ý tưởng, dự án tham gia với nhiều lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ,… Qua sơ khảo, có 19 ý tưởng và 7 dự án được tuyển chọn vào vòng Chung kết và được tổ chức.

Vòng thi Chung kết vào ngày 20/12/2018 tại sảnh C, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Ông Lê Quang Trung, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đến dự, cùng với sự có mặt của đại diện Lãnh đạo của các Sở, ngành liên quan, Hội Doanh nhân Trẻ, Hiệp Hội doanh nghiệp, các huyện đoàn, các doanh nghiệp, các Trường Đại học, Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi lần này phản ánh đúng định hướng của tỉnh là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Đây là những ý tưởng mới trong sản xuất kinh doanh, những dự án khởi nghiệp đang triển khai hoặc có ý định thành lập doanh nghiệp. Thông qua cuộc thi, thí sinh có thể kết nối hoặc nhận được những góp ý hữu ích từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư để hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay. Cuộc thi cũng giúp cho các thí sinh học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tự tin và trưởng thành hơn; đây là bước đệm để thực hiện các ý tưởng trong thời gian tới.

Tại Vòng Chung kết, thí sinh trải qua 2 phần thi là thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Căn cứ theo các tiêu chí đã được đề ra, Ban Giám khảo đã chấm điểm một cách khách quan, công tâm và thống nhất trao Giải thưởng cho 13 Ý tưởng, Dự án xuất sắc. Cụ thể:

1. Dự án:

- Giải nhất: nhóm thí sinh Trương Văn Xạ -  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, với tên dự án: Trung tâm phát triển sản phẩm nhà màng công nghệ cao VLUTE.

- Giải nhì: thí sinh Nguyễn Thị Trắc Lin, với dự án: Thành lập cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm trái tứ quý muối - tạo việc làm cho thanh niên nông thôn.

- Giải ba: nhóm thí sinh Lê Thanh Thảo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, với dự án: Mô hình rau an toàn di động tại tỉnh Vĩnh Long

- Giải khuyến khích: nhóm thí sinh Phan Tấn Khải - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, với dự án: Mô hình chăn nuôi cá tra bằng thảo dược.

2. Ý tưởng:

- Giải nhất: nhóm thí sinh Phan Thanh Tùng - Trường Đại học Cửu Long, với ý tưởng: Sản xuất máy phun thuốc bảo vệ thực vật kết hợp làm dịch vụ ở vùng cánh đồng mẫu lớn.

- Giải nhì: nhóm thí sinh Lê Thanh Thảo – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, với ý tưởng: Sữa chua khoai lang tím.

- Giải ba: thí sinh Nguyễn Thanh Việt thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

- Các giải khuyến khích trao cho các thí sinh, và nhóm thí sinh:

+ Nguyễn Thị Hồng Cúc.

+ Nguyễn Hoàng Huy Lộc.

+ Tô Hiếu Hòa.

+ Võ Nguyên Phương.

+ Phan Tấn Khải.

+ Châu Minh Tiện.

Sau sự kiện này, tỉnh sẽ đồng hành và nỗ lực tạo dựng môi trường khởi nghiệp thuận lợi nhất để các dự án, ý tưởng phát triển. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành đề án xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, nhằm tạo ra các hoạt động khởi nghiệp bài bản, thiết thực hơn. Tỉnh cũng sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tạo nguồn kinh phí hỗ trợ, khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp Vĩnh Long đã mở rộng cánh cửa cho hoạt động khởi nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát triển./.

Thúy Loan

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối