Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 48
Hôm nay: 76
Hôm qua: 73
Trong tuần: 295
Trong tháng: 1082
Tất cả: 975161
Kinh tế tập thể
Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019

Sáng ngày 27/12/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long đã diễn ra Hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 với sự tham gia của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh, huyện cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, UBND, các phòng ban chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố và một số Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tại Hội nghị, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018, bên cạnh đó các đại biểu tham dự còn được lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm từ các Hợp tác xã có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được chứng kiến buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các Hợp tác xã với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm mục đích liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo ổn định đầu ra sản phẩm cho Hợp tác xã.

Đồng thời nhân dịp tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 2019, UBND tỉnh đã quyết định trao bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế tập thể năm 2018, đây cũng là động lực cho các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực kinh tế tập thể ở những năm tiếp theo.

Bế mạc Hội nghị, ông Trương Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Xác định vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và các quy định, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; trong đó chú ý xây dựng Đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, tập trung triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long" tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 và nhất là chỉ đạo 04 HTX điểm; nâng cao nhận thức về phát triển HTX, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về HTX để mọi người dân, các tầng lớp xã hội nhận thức đầy đủ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hiểu rõ về mô hình HTX kiểu mới, các HTX phải nỗ lực vươn lên từ nội lực của chính HTX, có định hướng hoạt động cụ thể và phù hợp, không trông chờ ỷ lại. Nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực là nhân tố có ý nghĩa quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX có năng lực, trình độ, tâm huyết và gắn bó với sự phát triển HTX.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển HTX phải xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, không gò ép, không chạy theo thành tích, chỉ hỗ trợ thành lập HTX khi có đầy đủ các điều kiện (có người tâm huyết, có năng lực để xây dựng bộ máy quản lý sản xuất-kinh doanh hiệu quả, có sự đồng thuận của phần lớn các hộ sản xuất, bước đầu đã hình thành sự liên kết trong sản xuất…) đảm bảo khi thành lập HTX đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững. Phát triển mới HTX, THT phải đi đôi với củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, THT hiện có, nhất là các HTX ở lĩnh vực nông nghiệp, các HTX, THT ở các xã nông thôn mới (củng cố tổ chức, bộ máy quản lý, hiệu quả quản lý điều hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ HTX trong hạch toán, quyết toán…), gắn với xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Không thành lập HTX khi chưa phù hợp với điều kiện thực tế và chưa xuất phát từ nhu cầu tự nguyện hợp tác, tránh tình trạng thành lập HTX rồi loay hoay hỗ trợ. Kiên quyết giải thể các HTX, THT, Liên hiệp HTX hoạt động hình thức.

- Lãnh đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp, nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước để kịp thời nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ, tư vấn, đào tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, hướng dẫn hoạt động theo nguyên tắc của Luật HTX năm 2012 và các quy định của pháp luật; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quãng bá và tiêu thụ sản phẩm cho HTX…

- Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thành lập HTX và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, trọng tâm là tuyên truyền cho nông dân thấy rõ "lợi ích" khi tham gia vào HTX. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục quần chúng, đoàn viên, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể.

- Ưu tiên xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (lúa gạo, trái cây, thủy sản), thương mại và dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất, HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ….; xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định, tập trung vào các sản phẩm lúa gạo, trái cây, rau màu, gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Đặc biệt, quan tâm sâu sắc đến loại hình HTX thủ công mỹ nghệ, vì hiện nay loại hình này đem lại hiệu quả thiết thực nhất: giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên rất ổn định.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX như: Hỗ trợ nhân lực (đưa cán bộ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc ở HTX); xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; ưu đãi về tín dụng; thành lập mới HTX; đầu tư kết cấu hạ tầng; cho thuê đất; chế biến sản phẩm… Khẩn trương phát huy vai trò của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trong việc hỗ trợ cho vay vốn./.

Thùy Linh

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối