Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 3
Hôm nay: 6
Hôm qua: 73
Trong tuần: 225
Trong tháng: 1012
Tất cả: 975091
Xã hội
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Chiều ngày 05/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Hội nghị thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm có: Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long; ông Võ Quốc Thanh – Phó Giám đốc Sở; ông Văn Hữu Huệ - Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn.

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 đã thông qua các báo cáo: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2018; hoạt động Công đoàn năm 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ năm 2018; hoạt động của Hội Khuyến học cơ quan; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công khai tài chính của Sở và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; tình hình thu chi của Quỹ Công đoàn.

Theo báo cáo, năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long đã có nhiều kết quả đạt được như:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các cơ chế chính sách, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách; về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các ngành, UBND cấp huyện thực hiện; triển khai kịp thời các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, đầu tư, phát triển doanh nghiệp, quản lý kế hoạch vốn đầu tư công; huy động, phân bổ có hiệu quả nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất (Tiêu chí 13).

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện giải ngân kế hoạch vốn; thông báo kế hoạch vốn kịp thời đến các chủ đầu tư thực hiện; tổ chức kiểm tra công tác xây dựng cơ bản, kịp thời chủ trì phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.

- Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018; công tác xúc tiến đầu tư đã nâng tầm, đưa hình ảnh Vĩnh Long lên tầm cao mới và những nỗ lực trong tham mưu cải thiện mội trường đầu tư kinh doanh đang đem lại những kết quả khá tích cực, thu hút đầu tư cao hơn nhiều lần so với các năm trước; tổ chức tốt các cuộc đối thoại với doanh nghiệp định kỳ, qua đó nắm bắt tình hình giải quyết những khó khăn và kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; bên cạnh, đã triển khai dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, công tác cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày càng được tốt hơn.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng thống tham nhũng; công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho công chức, viên chức; rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn của sở đảm bảo ổn định và thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các hoạt động đoàn thể tổ chức các phong trào sôi nổi, đúng kế hoạch, đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan. Kết quả năm 2018, cơ quan đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh", Chi đoàn đạt danh hiệu "Chi đoàn vững mạnh".

Các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận xung quanh các vấn đề: Báo cáo tổng kết năm 2018; tình hình thu chi của đơn vị năm 2018 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn,…

Kết luận tại Hội nghị, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế; phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian tới. Sau cùng, ông Văn Hữu Huệ, Chủ tịch Công đoàn thông qua nội dung phát động thi đua và Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và được 100% cán bộ, công chức, viên chức thống nhất tán thành./.

Lê Hiệp

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối