Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 5
Hôm nay: 11
Hôm qua: 73
Trong tuần: 230
Trong tháng: 1017
Tất cả: 975096
Kế hoạch
Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019

Thực hiện Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2019 nhằm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, các sự kiện chính trị, lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 tạo môi trường bình yên, thuận lợi cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; việc tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông phải nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công an tỉnh: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019. Có phương án xử lý nhanh các sự cố bất trắc, trực tiếp đến TTATGT - TNGT như: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các phương tiện chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe và ngăn chặn kịp thời một số hành vi vi phạm khác, tổ chức đua xe trái phép, xử lý nghiêm chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện ô tô khách, ô tô tải, phương tiện thủy nội địa vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải, đón trả khách không đúng nơi quy định, phương tiện hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông; kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ và các loại pháo nổ, chất nổ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, đặc biệt là xe chở xăng dầu và hóa chất, chú trọng xử lý các vi phạm về tốc độ, tránh, vượt xe, vi phạm quy định về người lái và an toàn kỹ thuật phương tiện khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ. Tăng cường bố trí các lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2019 để nhân dân vui xuân đón Tết.

- Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn các biện pháp, giải pháp cho các tổ chức vận tải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo từng tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi chở quá số người cho phép của phương tiện, tự ý tăng giá vé trái quy định, ép buộc hành khách sử dụng dịch vụ, sang nhượng hành khách khi chưa có sự đồng ý của hành khách. Tạo mọi điều kiện về vận tải để người dân vận chuyển trao đổi hàng hóa phục vụ Tết và bố trí đủ phương tiện vận chuyển công nhân, lao động ở các khu công nghiệp trong tỉnh về quê đón Tết, tuyệt đối không để ùn ứ hành khách tại các bến xe, bến tàu.

Đẩy mạnh tiến độ các công trình đang thi công, tổ chức khảo sát duy tu, sửa các tuyến, đoạn đường bị hư hỏng, bong tróc. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các tuyến đường trọng điểm trên đường bộ và các bến khách ngang sông trên đường thủy nội địa; Cương quyết đình chỉ các bến hoạt động trái phép, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật không có dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, chở quá tải, quá số người quy định. Rà soát khắc phục các điểm đen thường gây tai nạn giao thông.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long: Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội Xuân 2019; khẩu hiệu tuyên truyền "Đã uống rượu, bia - không lái xe", "Không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ", "Không sử dụng điện thoại khi lái xe", "Thắt dây an toàn trên xe ô tô". Góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường và các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục và nâng cao ý thức cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông được an toàn. Các trường cao đẳng, đại học, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hợp đồng phương tiện để đưa, đón các em về quê ăn Tết và sau Tết (khi có nhu cầu).

- Sở Y tế: Chỉ đạo các bệnh viện và các trung tâm y tế khám chữa bệnh trong tỉnh tăng cường đội ngũ y, bác sỹ, phương tiện chuyển bệnh, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh và máu, phân công ứng trực để đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghĩ Tết nhất là cấp cứu nạn nhân do tai nạn giao thông.

- Các thành viên Ban an toàn giao thông, đoàn thể tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quản lý để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông như sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, chỡ quá số người quy định, ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm...tham gia phương tiện thủy mặc áo phao hoặc đeo, cầm dụng cụ nổi để phòng tránh TNGT đáng tiếc xảy ra.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và tổ chức triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp đảm bảo TTATGT - TNGT trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Chú trọng các tuyến đường phức tạp, tăng cường kiểm tra xử lý ngay các tuyến đường nông thôn. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân,  trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quản lý vận động các đối tượng chấp hành tốt các quy định về TTATGT được ổn định, TNGT được kéo giảm trên địa bàn các huyện thị, thành phố trong tỉnh trước, trong và sau Tết./.

Lê Hiệp (01/KH-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối