Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 45
Hôm nay: 81
Hôm qua: 73
Trong tuần: 300
Trong tháng: 1087
Tất cả: 975166
Kinh tế tập thể
Sở Khoa học và Công nghệ với công tác phát triển kinh tế tập thể năm 2018

Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát vào Kế hoạch 08-KH/BCĐ ngày 12/6/2018 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, đã tổ chức triển khai nhiều nội dung đến hoạt động kinh tế tập thể nhất là trong lĩnh vực năng suất - chất lượng, hoạt động sở hữu trí tuệ, thông tin khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển công nghệ…

Đối với công tác triển khai các đề tài/dự án: đã thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến đến năm 2020; thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2019; xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở tỉnh Vĩnh Long; biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay; đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030; trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, tổ chức và cá nhân chủ trì 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (trong đó có 06 đề tài liên quan đến kinh tế tập thể: xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở tỉnh Vĩnh Long, xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long, ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời trong sấy nông sản ở tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2), xây dựng mạng lưới nhân giống khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long, phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long)…

Đối với công tác sở hữu trí tuệ: đã trình UBND tỉnh chấp thuận cho phép Hợp tác xã sản xuất bánh tráng Cù Lao mây Lục – Sĩ Thành sử dụng địa danh "Cù Lao mây" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Cù lao Mây" (đã được chấp thuận theo công văn số 3106/UBND-VX ngày 27/8/2018) và Hợp tác xã cam sành khành Nhân sử dụng địa danh "Tam bình" được chuyển quyền chủ sở hữu từ Hợp tác xã thương mại dịch vụ Hoàn Thiện (đã được chấp thuận theo công văn số 3105/UBND-VX ngày 27/8/2018); hướng dẫn và phúc đáp công văn của UBND huyện Bình Tân về việc xem xét chấp thuận cho Hợp tác xã rau củ quả Tân Bình sử dụng địa danh Tân Bình đăng ký nhãn hiệu tập thể "Đậu bắp xanh Tân Bình"; hỗ trợ cho Hợp tác xã  sản xuất thủy sản Phú Thành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký mã số, mã vạch, Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ Bưởi 5 roi Mỹ Hòa đăng ký mã số, mã vạch, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng website, Hợp tác xã cam sành Khánh Nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và đăng ký mã số, mã vạch…

Đối với công tác thông tin khoa học và công nghệ: xuất bản 16 bản tin chọn lọc phục vụ cơ sở với 3.680 quyển với các nội dung về phát triển kinh tế, thị trường hàng hóa, những tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuât và đời sống, các quy định mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; cập nhật lên websits của Sở khoa học và Công nghệ 182 lượt tin, bài viết về hoạt động khoa học công nghệ…; tổ chức triển khai kế hoạch duy trì và phát triển các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học – công nghệ; chuyển giao dữ liệu về khoa học – công nghệ tại các xã: Tân Long, An Phước, Mỹ Phước, Trà Côn, Thuận Thới, Hòa Bình, Hiếu Thành, Hiếu Nhơn, Hiếu Phụng.

Bên cạnh đó, hoạt động về khoa học và công nghệ cũng còn một số khó khăn nhất định: việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ hàng năm của một số sở ngành, đơn vị còn rời rạc, chưa hình thành được các dự án có tác động mạnh đến việc phát triển kinh tế tập thể; việc thực hiện đổi mới công nghệ, dự án nâng cao năng suất, chất lượng… còn gặp nhiều khó khăn do đa số hợp tác xã có quy mô nhỏ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực hạn chế.

Để tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã gắn khoa học và công nghệ vào sản xuất, trong năm 2019 sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp, hợp tác xã và chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020 theo kế hoạch được duyệt;

- Hướng dẫn đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp theo yêu cầu của các đơn vị, cá nhân trong tỉnh;

- Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa theo quy định;

- Thực hiện kiểm tra tiến độ định kỳ các đề tài/dự án. Tổ chức nghiệm thu sơ kết, tổng kết cá đề tài/dự án đến hạn theo hợp đồng;

- Tổ chức chuyển giao ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ sau khi có quyết định công nhận, cho phép công bố kết quả và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả của UBND tỉnh;

- Duy trì Bản tin điện tử trên websits của ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ; tiếp tục theo dõi, tiếp nhận những thông tin trao đổi từ các doanh nghiệp, họp tác xã, các cơ sở sản xuất trong tỉnh liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối