Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 0
Hôm nay: 1
Hôm qua: 73
Trong tuần: 220
Trong tháng: 1007
Tất cả: 975086
Kinh tế tập thể
Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2018, định hướng năm 2019

Năm 2018, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, nhất là nông sản và các sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Công tác hỗ trợ quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm, ngành nghề, dịch vụ hợp tác xã trên website sàn giao dịch thương mại điện tử Sở Công thương: Đã hỗ trợ 12 hợp tác xã, tổ hợp tác quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm, ngành nghề dịch vụ trên websits sàn giao dịch điện tử như: Bưởi 5 roi Mỹ Hòa, khoai lang, xà lách xoong, ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ, trái cây các loại.

2. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, triển khai thực hiện các Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2018; Đề án Khuyến công địa phương năm 2018 nhằm hỗ trợ các HTX, THT tham gia các cuộc Hội chợ triển lãm, các Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố trong cả nước, kết quả như sau:

+ Trong năm 2018 đã hỗ trợ 49 lượt Hợp tác xã, Tổ hợp tác tham gia các Hội chợ triển lãm, Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trương của Hợp tác xã như: đậu bắp; khoai lang; bưởi 5 Roi; cam sành; bánh tráng; tàu hủ ky; rau quả các loại; chôm chôm;  xoài cát núm; thanh long; nhãn, gạo hữu cơ; cacao; khô cá lóc... để tìm kiếm thị trường mở rộng tiêu thụ hàng hóa.

+ Thông qua các Hội chợ triển lãm như: Hội chợ Xúc tiến Thương mại cho các Hợp tác xã năm 2018 tại Hà Nội; Hội chợ triển lãm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018 tại Đồng Tháp; Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2018 TP.HCM; Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2018 và Hội nghị giao thương, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018 tại Thành phố Hà Nội.

+ Thông qua các Hội nghị kết nối cung cầu như: Hội nghị kết nối hàng hóa tỉnh Vĩnh Long và Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây - tỉnh Đồng Nai; Hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng 2018; Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đắk Lắk năm 2018; Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bình Phước năm 2018; Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2018 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Trung tâm Thương mại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế - Việt Nam, Bến Tre.

Nhìn chung, được sự quan tâm của các ngành chức năng trong thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm, việc thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án tổ chức hệ thống tiêu thụ nông - thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả khả quan, công tác xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm; việc liên kết  giữa các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thông qua các Hội nghị Kết nối cung cầu đã góp phần tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh nói riêng cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế nói chung của tỉnh.

Để tiếp tục hỗ trợ kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, trong năm 2019, Sở Công thương đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

* Về liên kết sản xuất - tiêu thụ

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong liên kết sản xuất nông sản, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa; liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu nông sản với đơn vị đầu mối là hợp tác xã hoặc tổ hợp tác.

Củng cố và phát triển mạnh kinh tế hợp tác để làm đầu mối ký kết hợp đồng sản xuất - tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu nông sản của tỉnh. Nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

Phối hợp với TP. HCM, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Miền Trung và Miền Bắc tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối tại các thành phố lớn.

* Về hỗ trợ sản xuất

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong đào tạo nghề, hỗ trợ công nghệ, máy móc thiết bị trong sản xuất, chế biến, hỗ trợ trong xây dựng, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm.

* Về thị trường

Tổ chức hệ thống thông tin thị trường, cung cấp thông tin về các thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản, góp phần định hướng sản xuất hàng hóa nông sản trong tỉnh gắn kết giữa sản xuất - tiêu thụ. Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã để giúp chủ động trong sản xuất kinh doanh.

Tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước thông qua chính sách xúc tiến thương mại.

Hỗ trợ các mặt hàng nông sản sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn khác tham gia kết nối vào hệ thống phân phối hiện đại, các siêu thị trên địa bàn tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các hệ thống chợ truyền thống.

* Đối với hợp tác xã, tổ hợp tác

Từng đơn vị cần phải chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, nhất là xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Phải có sự liên kết giữa các hợp tác xã với nhau để phát triển lực lượng thành viên, phát triển nguồn vốn và liên kết với doanh nghiệp nhằm tạo chuỗi cung ứng quy mô lớn, đáp ứng nhu cần của thị trường.

Nắm bắt thông tin thị trường, thay đổi công nghệ, thay đổi quản lý… nhằm thay đổi quy trình sản xuất tốt, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đáp ứng nhu cầu của tiêu dùng./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối