Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 29
Hôm nay: 52
Hôm qua: 1274
Trong tuần: 1325
Trong tháng: 9686
Tất cả: 973539
Kinh tế tập thể
Đề án hỗ trợ HTX chỉ đạo điểm

Ngày14/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án hỗ trợ HTX chỉ đạo điểm của Tỉnh ủy Vĩnh Long giai đoạn 2019 – 2023. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư với địa điểm đầu tư là HTX nông nghiệp Tân Tiến; HTX cam sành Organics Hựu Thành; HTX thủy sản Tân Phát; HTX bưởi 5 roi Mỹ Hòa với mục tiêu chung là tập trung đầu tư hỗ trợ 04 HTX chỉ đạo điểm của Tỉnh ủy phát triển một cách toàn diện và bền vững, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2019 - 2020: Tập trung triển khai các giải pháp củng cố, nâng chất, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho 04 HTX chỉ đạo điểm, cụ thể: Xây dựng kế hoạch trung hạn 05 năm mang tính khả thi phù hợp với năng lực của HTX và tiềm năng phát triển của địa phương; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa nhằm từng bước nâng cao uy tín của HTX trên thị trường trong và ngoài tỉnh; Hỗ trợ chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, tạo điều kiện thuận lợi cho 04 HTX điểm giao thương hàng hóa trong nước và xuất khẩu; Xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp; Tập trung nguồn lực hỗ trợ 04 HTX điểm hoàn chỉnh các hạng mục kết cấu hạ tầng và trang thiết bị máy móc phục vụ sơ chế - chế biến.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2023: Tập trung hỗ trợ 04 HTX chỉ đạo điểm hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích, cụ thể: Đầu tư mở rộng mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp; Tập trung hỗ trợ thiết bị máy móc ứng dụng công nghệ cao cho 04 HTX chỉ đạo điểm đảm bảo nông sản sản xuất theo hướng an toàn chất lượng cao.

Nội dung chủ yếu của Đề án: Nâng cao năng lực quản lý điều hành và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 04 HTX chỉ đạo điểm của Tỉnh ủy; Tập trung xây dựng và phát triển mô hình mở rộng liên kết gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế; Hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các HTX.

Các nhóm giải pháp chủ yếu của Đề án: Nâng cao năng lực quản lý điều hành và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 04 HTX chỉ đạo điểm của Tỉnh ủy; Tập trung xây dựng và phát triển mô hình mở rộng liên kết gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế; Hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các HTX

Dự án ưu tiên đầu tư

- Giai đoạn 2019-2020: Tư vấn hỗ trợ xây dựng kế hoạch trung hạn (05 năm) mang tính khả thi cho 04 HTX chỉ đạo điểm và Tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng mềm; Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu nông sản; chứng nhận GAP cho 04 HTX điểm; Thực hiện chính sách hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; Hỗ trợ kết cấu hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất; Hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 04 HTX chỉ đạo điểm của Tỉnh ủy.

- Giai đoạn 2021-2023: Tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ quản lý, điều hành cho Hội đồng Quản trị HTX và thành viên; Phát triển mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản; Hỗ trợ trang thiết bị ứng dụng công nghệ cao phục vụ chế biến trái cây theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm; Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 04 HTX chỉ đạo điểm của Tỉnh ủy.

Dự kiến tổng chi phí thực hiện Đề án khoảng 30.000 triệu đồng (Giai đoạn 2019-2020 là 11.700 triệu đồng; giai đoạn 2021-2023 là 18.300 triệu đồng) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM mới khoảng 2.750 triệu đồng; từ ngân sách tỉnh khoảng 12.250 triệu đồng và nguồn vốn khác khoảng 5.000 triệu đồng (vốn đối ứng của HTX và các nguồn vốn hợp pháp khác).

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết