Văn bản mới ban hành

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Hôm nay: 101
Hôm qua: 1274
Trong tuần: 1374
Trong tháng: 9735
Tất cả: 973588
Kinh tế tập thể
Vũng Liêm tổng kết kinh tế tập thể năm 2018, đề ra giải pháp nhiệm vụ năm 2019

Ngày 15/01/2019, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) huyện phối hợp UBND huyện Vũng Liêm tổ chức Tổng kết KTTT năm 2018, đề ra giải pháp nhiệm vụ năm 2019.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

Đối với hợp tác xã (HTX), trong năm thành lập mới 2 HTX, giải thể 5 HTX, ngưng hoạt động 5 HTX. Đến nay toàn huyện có 33 hợp tác xã với 471 thành viên, 1.078 lao động, tổng số vốn điều lệ 34,2 tỷ đồng, tổng doanh thu ước 64,5 tỷ đồng, nộp thuế 3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của thành viên 3 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân của người lao động 3 triệu đồng/người/tháng, đóng góp các nguồn quỹ xã hội 120 triệu đồng. Đánh giá chất lượng hoạt động các HTX như sau: HTX giỏi: 1HTX, chiếm 3,7%; HTX khá: 10 HTX, chiếm 37%; HTX trung bình: 09 HTX, chiếm 33,3%; HTX yếu: 7 HTX chiếm 25,9%.Còn lại 5 HTX ngưng hoạt động, 1 HTX mới thành lập chưa phân loại.

Đối với tổ hợp tác (THT), trong năm thành lập mới 1 tổ hợp tác, giải thể 185 tổ, đến nay huyện có 95 tổ hợp tác hoạt động trên tất cả các lĩnh vực với 3.901 tổ viên, với tổng diện tích 1.928 ha. Chia ra trên các lĩnh vực: trồng trọt 77 tổ, chăn nuôi 5, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp 13 tổ. Đánh giá chất lượng hoạt động các THT như sau: 11 THT tốt, chiếm 17,7%; 54 THT khá, chiếm 57,6%; 29 THT trung bình, chiếm 30,8%. Còn lại 1 THT mới thành lập chưa phân loại.

Đối với Làng nghề, tổng số có 4 làng nghề: làng nghề trồng và se lõi lác ở Quới Thiện; làng nghề trồng và se lõi lác ở Thanh Bình; làng nghề trồng và se lõi lác ở Trung Thành Đông (2 làng nghề).

Đối với Trang trại, huyện có 08 trang trại đăng ký theo Thông tư số 27/2011/TT- BNNPTNT ngày 13/4 /2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: trang trại chăn nuôi heo: 06 trang trại; trang trại nuôi cá tra: 01; trang trại sản xuất lúa: 01. Nhìn chung, các trang trại hoạt động có hiệu quả tốt. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của số ít trang trại hoạt động còn phụ thuộc vào giá cả thị trường đầu ra của sản phẩm.

Qua đó, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện phối hợp UBND đề ra giải pháp phát triển KTTT năm 2019, như sau:

Về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU và các quy định, chính sách về phát triển KTTT của Trung ương và địa phương, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Chăm lo xây dựng đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể theo quy định. Chỉ đạo tổ chức tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, nhất là đầu tư bảo quản, chế biến nông sản, áp dụng các mô hình sản xuất sạch, chuyển giao và áp dụng công nghệ sạch, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường; thường xuyên tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, giải thể các HTX, THT mang tính hình thức, làm ăn không hiệu quả. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả về KTTT. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả, xây dựng mới các HTX kiểu mới theo Quyết định 1415/QĐ-UBND tỉnh. Ưu tiên xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (lúa gạo, trái cây, thủy sản), thương mại và dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất, HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển KTTT các cấp, tăng cường tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về KTTT đạt hiệu quả thiết thực, nhất là triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU đi vào cuộc sống người dân.

Về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX, cán bộ quản lý nhà nước (cán bộ chủ chốt huyện, xã, ấp). Tăng cường công tác tuyên tuyền nhằm phổ biến và quán triệt sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể; lồng ghép việc phát triển KTTT vào các kế hoạch, đề án … của các ngành. Kiện toàn thống nhất cơ quan đầu mối quản lý KTTT, phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực KTTT phải chú ý đến năng lực; tổ chức hội thảo báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng phát triển của HTX, THT.

Đối với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục quần chúng, đoàn viên, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT theo Nghị quyết 04-NQ/TU và các quy định của pháp luật về KTTT.

Trên cơ sở đó, huyện đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ HTX sản xuất – dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt đầu tư dây chuyền xay xát, đóng gói; xây dựng dự án mời gọi các nhà tài trợ,… để phát huy, mở rộng mô hình sản xuất lúa – gạo hữu cơ và hỗ trợ  xây dựng liên hiệp HTX lúa gạo trên địa bàn huyện Vũng Liêm./.

Văn Hoàng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    Trang cuối  

Tin mới đăng

Bản đồ hành chính

Hình liên kết