Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 4
Hôm nay: 9
Hôm qua: 73
Trong tuần: 228
Trong tháng: 1015
Tất cả: 975094
Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp
Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nhằm phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nội dung Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ngày 22/02/2019, tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra hội nghị triển khai các nội dung nêu trên với sự tham gia của ông Phạm Minh Thiện - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị cùng với đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số phòng chuyên môn của địa phương.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn cấp huyện và Quyết định số 2394/QĐ-UBND, ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở dự thảo, các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiên cứu, đóng góp tích cực nhằm hoàn thiện quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế cho doanh nghiệp. Riêng đối với việc hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thành lập Ban vận động hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành việc thành lập Ban Vận động và thực hiện nhiệm vụ vận động từ tháng 03/2019, thành phần Ban Vận động phải đảm bảo thành phần gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Chi Cục thuế và các thành phần khác có liên quan. Định kỳ hàng quý tổ chức gặp gỡ, đối thoại, phổ biến chính sách có liên quan đến việc chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, giải quyết những khó khăn cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển đổi lên doanh nghiệp. Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó chú ý thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục có liên quan đến việc chuyển đổi doanh nghiệp từ hộ kinh doanh. Tập trung triển khai vận động hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Phấn đấu năm 2019 toàn tỉnh vận động được 100 hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan đầu mối tổng hợp đề xuất kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổng hợp các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp chuyển đổi cung cấp cho các địa phương, đơn vị. Tổng hợp doanh nghiệp chuyển đổi từ Hộ kinh doanh từ các địa phương để hỗ trợ ưu đãi theo các chính sách có liên quan theo quy định. Tư vấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan đến doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương phổ biến các chính sách có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

Đối với Cục thuế tỉnh: Chỉ đạo Chi Cục thuế cấp huyện phổ biến các chính sách thuế theo quy định của pháp luật về thuế có liên quan trực tiếp đến thực hiện việc chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Có giải pháp, kế hoạch hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối với các sở, ban, ngành tỉnh: Công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, đặc biệt là các thủ tục có liên quan trực tiếp đến nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, thời gian niêm yết công khai thủ tục trong quý I/2019. Cử cán bộ làm đầu mối, trực tiếp hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh. Công khai danh sách cán bộ để các ngành, địa phương liên hệ trao đổi khi cần thiết. Hướng dẫn doanh nghiệp sau chuyển đổi thực hiện các thủ tục có liên quan đến điều kiện kinh doanh.

Kết luận tại Hội nghị, ông Phạm Minh Thiện đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị có liên quan và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thành trong thời gian sớm nhất để đưa nội dung quy chế phối hợp vào thực tiễn, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế tại địa phương. Đồng thời đề nghị phối hợp với các cơ quan báo đài để tuyên truyền, thông tin đến các hộ kinh doanh về nội dung Quyết định số 2394/QĐ-UBND, ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tạo thuận lợi trong việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh đủ điều kiện sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020./.

Thùy Linh

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối