Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 18
Hôm nay: 37
Hôm qua: 73
Trong tuần: 256
Trong tháng: 1043
Tất cả: 975122
Kinh tế
Tình hình kinh tế Vĩnh Long 02 tháng đầu năm 2019

Sản xuất nông nghiệp có tiến độ thấp hơn cùng kỳ nhưng năng suất tăng; công nghiệp, thương mại, xuất khẩu tăng khá; thu ngân sách, dư nợ huy động vốn và cho vay tăng, nợ xấu giảm.

Nông nghiệp, thủy sản

Đã thu hoạch 8.423/54.925 ha lúa Đông Xuân với năng suất 5,93 tấn/ha tăng 4,38% so với cùng kỳ và xuống giống 6.687 ha lúa Hè Thu, giảm 22,4% so với cùng kỳ. Ước trong tháng 02 gieo trồng 3.191,2 ha rau màu, tăng 14,24% so cùng tháng năm trước. Sản lượng sản phẩm thu hoạch từ cây lâu năm trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 100.895 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng trái cây các loại 79.843 tấn, tăng 1,2%.

Những ngày cận Tết giá heo hơi tăng nhưng hiện vẫn ổn định, người nuôi có lãi khá cao; giá các loại sản phẩm chăn nuôi khác tăng nhẹ hoặc ổn định. Ước đàn heo của tỉnh hiện có 321.774 con, tăng 4,13% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 92.504 con, giảm 1,46%; đàn gia cầm có 7.902,8 ngàn con, tăng 0,69%, trong đó đàn gà 4.502,2 ngàn con, tăng 2,58%.

Giá cá tra nguyên liệu ổn định so tháng trước và tăng so với cùng kỳ; với giá này người nuôi có lợi nhuận khá cao. Toàn tỉnh hiện có 2.108,5 ha diện tích nuôi thả thủy sản, giảm 0,75% so với cùng kỳ, trong đó nuôi cá tra thâm canh 333,3 ha, tăng 6,52%. Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ; với giá này người nuôi cá không có lợi nhuận. Toàn tỉnh hiện có 1.633 lồng bè nuôi cá với tổng thể tích 353.624 m3, tăng 304 chiếc và tổng thể tích lồng bè tăng 66.599 m3 so với cùng kỳ; trong đó đang thả nuôi 1.075 chiếc với tổng thể tích 237.523 m3, tăng 149 chiếc và tổng thể tích tăng 34.599 m3 so với cùng kỳ.

Ước 2 tháng đầu năm 2019, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 20.250 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 19.223 tấn, tăng 0,25%.

Công nghiệp, đầu tư và thương mại

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2019 ước giảm 16,23% so với tháng trước; tính chung 02 tháng đầu năm 2019 tăng 14,59% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 23,05%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,95%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 9,87%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,5%. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/02/2019 giảm 0,29% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 3,25%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,29%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 1,26%.

Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện thuộc kế hoạch vốn do Nhà nước địa phương quản lý tháng 02/2019 ước đạt 114,9 tỷ đồng, giảm 21,37% so với tháng trước nhưng tăng 14,68% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 2 tháng đầu năm thực hiện 261 tỷ đồng, đạt 9,43% kế hoạch năm, giảm 6,43% so với cùng kỳ.

Trong tháng có 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng số vốn đăng ký 4,32 triệu USD; lũy kế 2 tháng có 04 dự án FDI được cấp phép mới với tổng số vốn 24,32 triệu USD; so với cùng kỳ, số dự án tăng 03, vốn đăng ký tăng 23,88 triệu USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 2 ước đạt 4.589 tỷ đồng, tăng 11,8% so với tháng trước; tính chung 2 tháng đạt 8.693 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ. Khách lưu trú trong tháng 02/2019 ước đạt 118 ngàn lượt, tăng 8,16% so với tháng trước và tăng 15,16% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 2 tháng đạt 227,1 ngàn lượt, tăng 14,27% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour trong tháng ước đạt 12,6 ngàn lượt, tăng 8,43% so với tháng trước và tăng 11,49% so với cùng tháng năm trước; tính chung 2 tháng, đạt 24,2 ngàn lượt, tăng 11,19% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 12 ngàn lượt, tăng 8,62%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 02/2019 ước đạt 33,6 triệu USD, giảm 25,6% so với tháng trước nhưng tăng 45,85% so với cùng kỳ; tính chung trong 2 tháng đạt 78,78 triệu USD, tăng 43,69% so với cùng kỳ. Tổng trị giá nhập khẩu trong tháng 2 ước đạt 12,34 triệu USD, giảm 19,18% so với tháng; tính chung 2 tháng đạt 27,6 triệu USD, tăng 13,85% so với cùng kỳ.

Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng ước thực hiện 1.209 tỷ đồng, đạt 19,59% dự toán năm, tăng 26,39% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trong 2 tháng 2019 ước thực hiện được 985,5 tỷ đồng, đạt 11,66% dự toán năm và tăng 21,51% so với cùng kỳ với hầu hết các khoản chi đều đạt cao và tăng mạnh so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên 695 tỷ đồng, đạt 13,94% dự toán và tăng 13,73%.

Số dư nguồn vốn huy động ước đến cuối tháng 02/2019 đạt 34.050 tỷ đồng, tăng 0,74% so với tháng trước và tăng 0,58% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đến cuối tháng 02/2019 đạt 25.080 tỷ đồng, tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 0,96% so với số đầu năm. Ước đến cuối tháng 02/2019, nợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh 500 tỷ đồng, chiếm 1,99% trên tổng dư nợ cho vay, giảm 0,09 điểm phần trăm so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối