Văn bản mới ban hành

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (vốn đầu tư và phát triển).

Quyết định số 1824/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 4774/UBND-KTTH  ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phụ lục đính kèm Quyết định số 2803/QĐ-UBND;

Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 08.

Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh

Công văn 2683/SKHĐT-TH ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long v/v phối hợp đăng tải các văn bản, nội dung được HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Đầu tư công năm 2018.

Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 120/2018/NĐCP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01/02/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Phụ lục 1Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long)

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. (Đính kèm Phụ lục 1Phụ lục 2)

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ kế hoạch chi tiết vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 22/8/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Công văn 1864/SKHĐT-TH ngày 28/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Dự thảo lần 2

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Đính kèm Phụ lục I Phụ lục II

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đính kèm Phụ lục IPhụ lục II.

Công văn số 635/QLĐT-CS ngày 07/7/2017 của Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt tiêu chí bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về việc thành lập Ban tư vấn bình chọn Doanh nghiệp tiêu biểu  Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số 3127/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Thư viện ảnh

Liên kết website

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 3
Hôm nay: 7
Hôm qua: 73
Trong tuần: 226
Trong tháng: 1013
Tất cả: 975092
Kinh tế tập thể
Hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến sau một năm hoạt động

Ngày 18/02/2019, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Tiến đã tổ chức đại hội thường niên năm 2018, HTX có tổng số 82 thành viên (khi thành lập có 33 thành viên): Hội đồng quản trị 03 thành viên (01 Chủ tịch hội đồng quản trị là Giám đốc, 02 là Phó Giám đốc), ban kiểm soát có 03 người; 01 kế toán. Đến dự đại hội gồm có ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; giáo sư, tiến sĩ Võ Tòng Xuân, Trường Đại học Cần Thơ; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX; Huyện ủy, UBND huyện Tam Bình; Đảng ủy, UBND xã Mỹ Lộc; Ban ngành đoàn thể xã Mỹ Lộc.

   Sau một năm hoạt động HTX đã đạt được kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về quản lý, điều hành HTX trên nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số, thực hiện đúng Luật Hợp tác xã 2012 và Điều lệ hợp tác xã; Có bám sát phương án kế hoạch kinh doanh năm đề ra để tổ chức thực hiện;

  - Về chế độ quản lý tài chính tuân thủ nguyên tắc theo quy định của Nhà nước; thực hiện tốt quy định về dân chủ, công bằng và công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của HTX;

- Trong năm hoạt động gặp rất nhiều khó khăn về nhiều mặt, nhưng với sự nỗ lực cố gắng duy trì hoạt động, lợi nhuận đạt 50.821.000 đồng/ha/năm (02 vụ), so với năm 2017 tăng 9.946.000 đồng/ha/năm; sản phẩm của thành viên được bao tiêu 100%. Ngoài ra, HTX còn làm thay đổi nhận thức và tập quán của thành viên từ sản xuất sử dụng phân hóa học sang sản xuất sử dụng phân sinh học; môi trường được cải thiện: hạn chế ô nhiễm nguồn nước, nguồn lợi thủy sản được phục hồi, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom tiêu hủy đúng quy định…

Kết quả cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu đạt: 105.733.000 đồng, đạt 103,4% so với kế hoạch;

+ Chi phí: 86.540.000 đồng;

+ Lợi nhuận: 19.193.000 đồng;

Đạt được những kết quả trên là do được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long, của cán bộ chỉ đạo hợp tác xã và được sự giúp đỡ của các ngành chức năng tỉnh, huyện có liên quan. Đặc biệt là nhờ sự quyết tâm nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự đoàn kết nhất trí một lòng của tất cả các thành viên hợp tác xã.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động hợp tác xã cũng còn gặp những khó khăn:

Cán bộ quản lý điều hành HTX chưa đồng đều trong khâu quản lý; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh nhiều; mô hình nuôi tôm, cá chưa thực hiện do nguồn nước vẫn chưa đảm bảo, diện tích sản xuất nhỏ lẻ…

Qua đó, hợp tác xã đã nhất trí đề ra giải pháp như sau:

- Về tổ chức bộ máy: tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn. Coi trọng chất lượng hoạt động điều hành, quản lý của Hội dồng quản trị, Ban Giám đốc và trách nhiệm của người lao động nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệ, nội quy hợp tác xã, nội quy lao động, cơ cấu tổ chức bộ máy lại theo mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị riêng và Giám đốc điều hành riêng.

 - Quản lý điều hành hoạt động của hợp tác xã: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hợp tác xã tập trung cao độ hơn, bám sát chặt chẽ trong việc quản lý điều hành kinh doanh, tập trung tạo thêm đầu ra sản phẩm cho thành viên để mở rộng diện tích thêm 50 ha sản xuất theo hướng hữu cơ; củng cố tổ thanh long vào hoạt động ổn định; xây dựng thương hiệu gạo sạch cho HTX nông nghiệp Tân Tiến; sản xuất, đóng gói mang thương hiệu HTX nông nghiệp Tân Tiến; tổ chức thí điểm sản xuất từ 0,5 – 01 ha rau sạch và tổ chức quầy rau sạch của HTX tại chợ Cái Ngang./.

Văn Hoàng

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối